středa 17. prosince 2008

O bibli

Blíží se čas vánoční. Čas pohody, lásky a dobrosrdečnosti. Těšíme se, že se plně oddáme tomu nejlepšímu co v nás je a naplno projevíme svoji laskavost. Je tradicí, že v tomto čase uspokojíme i svoji duchovní potřebu návštěvou půlnoční mše, kde si připomeneme, kdo jsme a odkud kráčíme. Některé z nás dokonce osloví slovo Boží a zanechá v nás hluboký duchovní prožitek.

Pojďme se na to podívat trochu blíž.

Pro připomenutí toho, kdo jsme a odkud kráčíme dovolím si publikovat následující text.

Na vysvětlenou
Toto dílo není z mé ruky. Nalezl jsem ho okolo roku 2000něco na stránkách Neviditelného psa a protože se mi zamlouval, tak jsem si ho uschoval. Bohužel jsem někam potratil autora. Dokonce ani polézáním archivu Neviditelného psa se mi nepodařilo autora vypátrat. Několikerým přesunem z webu na web je část archivu buď poškozena, nebo ztracena. Pokud tedy někdo pozná svoje dílo, nechť se přihlásí o autorství, abych mohl zjednat nápravu.

A nyní již přeji příjemné prožití svátků vánočních i nového roku všem čtenářům, příznivcům i nepříznivcům. Užijte si to.
Vláda25.2. 2009 Doplnění.
Spojeným úsilím čtenářů se podařilo vypátrat autora a původní umístění článku, takže nyní mohu doplnit autora a název.


ÚVAHA: Zimní slunovrat nebo Vánoce, ateismus vs. teismus
Aleš Vyhnal, 17.12. 2004
Vánoce se blíží a ve sdělovacích prostředcích všeho druhu se začne dostávat značného prostoru stoupencům teistických náboženství, zejména křesťanství. Budeme se dozvídat o „nezastupitelné roli náboženství v lidském životě", o „spásonosném zrození a vykupitelské moci Ježíše Krista", „prázdnotě lidského života bez Boha", „centrální úloze morálního poselství Bible" apod. Jak však ukázalo nedávné sčítání lidu, převážná většina obyvatel České republiky se k žádnému náboženství nehlásí.

Primárními protivníky sekulárního humanismu jsou teismus a postmoderní filosofie. Tyto dva světové názory převládají na našich humanitně orientovaných vysokých školách. Sekulárně orientovaní občané ČR, kteří nemají zálibu v planém postmodernistickém tlachání a kteří se například zajímají o to, jak se antičtí ateističtí filosofové, jako např. epikurejci, vyrovnávali s fenoménem smrti, jsou odkázáni na cizojazyčnou literaturu, v našich knihovnách nedostupnou. V Národní knihovně nenajdeme dokonce ani základní dokumenty sekulárního humanismu, jako je Humanistický manifest (Paul Kurtz, 2000), ani tisíce dalších sekulárně humanistických děl, které byly publikovány během posledních padesáti let, naproti tomu jsou tito občané doslova zahlceni překlady teistických publikací, patrně z dílny církevních pracovníků, kteří jsou díky absenci odluky církve od státu v ČR placeni z daní nás všech.

Intelektuální titáni jako Bertrand Russell či Albert Einstein teismus zavrhli, a přesto vedli spokojené a naplňující životy a přispěli k poznání a rozkvětu lidstva.

Motivovalo zjevené náboženství v minulosti k morálně ušlechtilému chování?
John Adams, jeden z architektů americké ústavnosti, popsal židovsko křesťanskou tradici jako „nejkrvavější náboženství, jaké kdy existovalo". Karlheinz Deschner ve svém monumentálním díle „Kriminalgeschichte des Christentums" (Hamburg:Rohwolt) charakterizoval většinu dvoutisícileté historie křesťanství jako „kriminální". Připomeňme alespoň to, že katolická církev od dob Sv. Pavla až do doby po polovině 19.století učila, že otrokářství je morálně přijatelné, konkordáty římskokatolického papeže s Hitlerem, Mussolinim a Francem, ohavné křížové výpravy, třicetiletou válku, vedenou z náboženských důvodů, vraždění hugenotů, upalování zastánců svobody náboženského vyznání a tzv. čarodějnic nebo málo známý fakt, že západní křesťané v 19. století prováděli barbarskou klitoridektomii mladým dívkám, aby potlačili jejich sexualitu [1]. Přestože zbožní lidé, jako kardinál Torquemada, neměli k dispozici technologie Osvětimi či sovětstkých gulagů, jdou odhady počtu, z dnešního pohledu nevinných, obětí křesťanství do stovek milionů. Nezapomeňme také na to, že dvě milénia křesťanského doktrinářského a často vražedného antisemitismu připravily klima příznivé pro holocaust [1].

Přistupme nyní na falacii „No True Scotsman" a předpokládejme, že tito morálně podřadní křesťané nesprávně interpretovali základní zdroj svých informací o svém náboženství, tj. Bibli a podívejme se blíže na tuto „posvátnou" knihu. Mnozí lidé se jistě vydají na půlnoční mši, kde se bude z Bible předčítat. Budu vycházet z článku profesora Theodora Drangeho [2].

Proroctví
Bible uvádí stovky údajných proroctví, z nichž většina je obsažena ve Starém zákoně, a o kterých se předpokládá, že se pozoruhodným způsobem vyplnila, a odtud se odvozuje božská inspirace Bible. Zde se podíváme pouze na některá z nich.

Uvažme nejprve verš Micheáš 5:2, o kterém se předpokládá, že je to předpověď toho, že Mesiáš se narodí ve městě Betlému. Podle Nového zákona se Ježíš narodil v Betlémě (Mt 2:1), což by mělo být naplněním Micheášova proroctví (Mt 2:5-6, J 7:42). Ohledně tohoto se však vyskytuje mnoho potíží. Ekumenický překlad přímo uvádí: „A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody." Micheášovy verše se netýkají města, nýbrž rodu. Ode dávných dob byl David popisován jako „syn Efratejce, toho z Betléma Judova" (1 S 17:12). Micheáš patrně zamýšlel potvrdit, že Mesiáš bude potomek Davida. Podle Ř 1:3 Ježíš „tělem pocházel z rodu Davidova", je však nejasné, jak k tomu mohlo dojít. Podle Matouše i Lukáše byl manžel Marie Josef potomkem Davida. (A to přestože se rodokmeny těchto autorů v podrobnostech neshodují.) Nicméně Matouš i Lukáš popírají, že by Josef byl otcem Ježíše, proto jejich rodokmeny Josefa (Mt 1:2-16, L 3:23-38) by neměly být považovány za rodokmeny Ježíše. Matouš se zmýlil, když to tvrdil (Mt 1:1). Dále se zdá, že proroctví se netýkalo Ježíše, protože proroctví říká, že Mesiáš „bude vládcem v Izraeli". Ježíš žádným vládcem v Izraeli nebyl. Naopak se má za to, že popřel, že by jeho království bylo z tohoto světa (J 18:36). Tento vládce by měl učinit z Izraele bezpečné místo (Micheáš 5:3), toto se však zcela jistě nestalo. Je pochopitelné, proč židé, pokud jde o Micheáše, věří, že Mesiáš dosud nepřišel. I kdybychom se domnívali, že proroctví se týká města Betléma, dávalo by to prostor pochybnostem, zda se v tomto městě Ježíš skutečně narodil. Příběhy o zrození podle Matouše a Lukáše si na několika místech vzájemně odporují. Obě vyprávění navíc obsahují pochybné prvky. Matoušův příběh o mudrcích od Východu, kteří sledovali hvězdu, která před nimi šla (2:1-10), se zdá být velmi nepravděpodobný. Lukášův příběh (2:1-5) o cestě Marie a Josefa z Nazaretu do Betléma, aby se účastnili římského sčítání lidu, se zdá být smyšlený. Podle historiků Římané nikdy neprovedli takový druh sčítání lidu, jaký zde Lukáš popisuje a při kterém by se vyžadovalo, aby lidé cestovali do místa rodiště svých předků ani by takový požadavek neměl příliš smysl. Z těchto důvodů je údajné splnění Micheášova proroctví v osobě Ježíše dosti pochybné. Zajisté to nemůže sloužit jako důkaz, že Bible je božsky inspirovaná.

Další údajné proroctví, o kterém se v Mt 1:22-23 uvádí, že se vyplnilo v osobě Ježíše, je založeno na Iz 7:14, o kterém se tvrdí, že předpovídá jisté zrození z panny. Ohledně tohoto se však vyskytuje mnoho potíží. Hebrejské slovo „almá", které použil Izajáš neznamená „panna", nýbrž „mladá dívka". Správný překlad je v ekumen. překladu, nesprávný v Bibli kralické. Chybný překlad se rovněž vyskytuje u Matouše, který se pravděpodobně spolehl na chybný překlad Septuaginty. V hebrejštině existuje slovo „betúlá", které jednoznačně znamená „panna". Protože zrození z panny je výjimečná událost, Izajáš by podle všeho dal přednost tomuto slovu, kdyby chtěl říci, že ta dívka je panna. Znamení, o kterém hovoří Izajáš se týká jisté osoby, která je známa mluvčímu i posluchači (podle mnohých historiků se jedná o Izajášovu ženu), a která je už těhotná, a nikoli nějaké neurčité osoby, která má teprve otěhotnět. Správný překlad (z Tanachu) zní: „Hle, mladá dívka je těhotná a brzy porodí syna." Bylo to znamení judskému králi Achazovi v 8. stol. př.n.l. ohledně jistých událostí, které měly následovat v brzké budoucnosti. Nemělo to nic společného s Mesiášem nebo s událostmi daleké budoucnosti. Část znamení králi Achazovi spočívala v tom, že dítě dostane jméno „Immanuel". Toto jméno znamená „Bůh s námi", mělo to sloužit k tomu, aby se Achazovi ukázalo, že Bůh je na jeho straně. Přestože Matouš bezdůvodně tvrdí, že Ježíš dostane jméno „Immanuel" (Mt 1:23), ve skutečnosti dostane jméno „Ježíš" (jak Matouš sám prohlašuje v 1:25). Že by Izajáš poukazoval na zrození z panny se zdá nepravděpodobné, protože takováto představa byla Izraelitům naprosto cizí. Tato představa se nevyskytuje v judaistické teologii a je cizí judaistickému pojmovému rámci. Pokud by Izajáš měl v úmyslu zavést takovouto myšlenku, bylo by to poprvé v celé historii Izraelitů. Podle všeho by v takovém případě použil jasnějšího výrazu „betúlá" místo „almá" a jistě by ohledně takové pozoruhodné události sdělil více. Myšlenka zrození z panny se však vyskytovala běžně mezi jinými skupinami obyvatel ve starověku. Mimo jiné mezi Řeky a Římany. O mnoha známých lidech a o mnoha mýtických hrdinech se soudilo, že byli zrozeni z panny. Z tohoto důvodu se zdá pravděpodobné, že Matouš a řečtí autoři Septuaginty neobjevili myšlenku o zrození z panny v textu Izajáše, ale vložili ji sami do textu.

Uvádí se, že podle Zacharjáše 9:9 má Mesiáš přijet do Jeruzaléma na hřbetě osla a že Ježíš skutečně toto proroctví naplnil (Mt 21:1-7, J 12:14-15). (Viz také Mk 11:2-7 a L 19:30-35.) Existuje zde menší problém, protože Matouš hovoří o dvou oslech, zatímco všechna tři zbylá Evangelia zmiňují osla pouze jednoho. Matouš nejspíš nesprávně pochopil, že Za 9:9 nehovoří o dvou oslech, ale jen o jednom. Zacharjáš popisuje osobu, která řídí osla jako „krále dcery sijónské a dcery Jerusaléma" (v Tanachu je „král Sijónu a Jeruzaléma"). Je ale obtížné vidět, jak by se takový titul mohl připisovat Ježíšovi, protože židé jej většinou odmítali a on nikdy neprohlásil, že je jejich král. V dalším verši (Za 9:10) se podle Tanachu říká, že ten, který řídí osla, vymýtí vozy z Efrajima a z Jeruzaléma koně; válečný luk bude vymýcen, vyzve národy, aby se vzdaly; jeho vláda bude sahat od moře k moři, od oceánu až na konec země. Je obtížné vidět, jak by se cokoli z tohoto mohlo týkat Ježíše Nazaretského. Někteří říkají, že tento veliký mír, který má přijít a království, kterému bude Ježíš vládnout, má přijít teprve v budoucnosti, to se ale naší argumentace netýká, protože se zabýváme proroctvími, která se vyplnila.

Mnozí se domnívají, že Starý zákon předpověděl, že Mesiáše zradí nevěrný přítel za odměnu třiceti stříbrných, které později odhodí v Hospodinově domě a za které bude koupeno hrnčířovo pole (Ž 41:10, Za 11:12-13) a že přesně to se odehrálo v Ježíšově příběhu. Uvádí se, že Jidáš zradil Ježíše za třicet stříbrných, ale později pocítil výčitky a vrátil odměnu tak, že peníze odhodil v chrámě, a ty byly posléze použity k nákupu hrnčířova pole (Mt 26:15, 27:3-10). Avšak ohledně tohoto se vyskytuje mnoho potíží. Žádná z uváděných pasáží Starého zákona se netýká Mesiáše. V knize Zacharjášově dobří lidé autorovi vyplatí mzdu třiceti šekelů stříbra za správnou věc, a to je přesný opak toho, o čem se předpokládá, že se odehrálo v případě Jidáše. Ani ve verši z knihy Žalmů se nevyskytuje žádný odkaz na Mesiáše. Předcházející verš (Ž 41:5) jasně říká, že ten zrazený (tj. autor David) je sám hříšníkem, čili se to těžko může týkat Ježíše. Matouš tvrdí (27:9-10), že koupi hrnčířova pole předpověděl Jeremiáš, v knize Jeremiášově však o tom vůbec nic není, a proto se také místo toho obvykle odkazuje na pasáž z knihy Zacharjášovy. Matouš se asi přepsal. Překlad relevantní části Za 11:13 Tanachu zní: "Vzal jsem těch třicet šekelů a uložil jsem je do pokladny v domě Hospodinově." Není zde žádná zmínka o odhazování peněz, o hrnčíři ani o hrnčířově poli. Údajné proroctví se tedy nevyskytuje ani v Zacharjášově knize. Jde zřejmě o výtvor Matoušovy fantazie.

O některých dalších starozákonních verších se předpokládá, že se týkají údajných spasitelských proroctví. Mt 3:3, 11:10 a 17:10-13 (a souběžné verše v ostatních evangeliích) se odvolávají po řadě na Iz 40:3, Mal 3:1 a Mal 4:5 jako na prorokování Jana Křtitele. Ohledně tohoto se ale vyskytují problémy. Za Iz 40:3 následují verše, které hovoří o velikých událostech (zarovnávání hor, všechno tvorstvo společně spatří slávu Hospodinovu), ty se však za doby Jana Křtitele zajisté neodehrály. V Mal 3:1 se předpokládá, že hovoří Bůh a že sděluje, že bude poslán posel, aby „připravil cestu" před ním (Bohem). Avšak Mt 11:10 uvedl tento verš nesprávně, aby to vypadalo, jako že Bůh řekl, že posel bude poslán před někým dalším. Verš tedy neříká to, co tvrdí Matouš. Možná interpretace původního verše je, že verš se týká samotného Malachiáše, protože hebrejské jméno Malachiáš znamená „můj posel". Mal 4:5 říká: „Hle, posílám k vám proroka Eliáše". Mt 17:12-13 předpokládá, že se jedná o Jana Křtitele. Jan Křtitel však popírá, že by byl Eliášem (J 1:21). Rovněž následující verš (Mal 4:6) prohlašuje, že s příchodem Eliáše se otcové a synové usmíří, aby Bůh „při svém příchodu nestihl zemi klatbou". Ale nic takového se s příchodem Jana Křtitele neodehrálo, čili část údajného proroctví se nevyplnila. Sám Ježíš staví členy rodiny proti sobě navzájem (Mt 10:21, 35-36, L 14:26), což je v protikladu s Mal 4:6. Z těchto různých důvodů se zdá, že žádný z těchto veršů Starého zákona se nijak netýká Jana Křtitele. Opět nejsou žádné důkazy, že se jakékoli biblické proroctví naplnilo v době Ježíše Nazaretského.

Izajáš 53 se často uvádí jako předpověď utrpení „trpícího služebníka" Ježíše. Dle Iz 53:3 v Tanachu je trpící služebník „opovrhovaný"a „lidé se mu vyhýbali". Dle L 4:15 však učil v synagogách a všichni ho velmi chválili. A později jej údajně následovaly celé davy a triumfálně vjíždí do Jeruzaléma (Mt 21:8-11, J 12:12-13, 17-19). Verš 3 v Tanachu také uvádí, že trpící služebník byl „zkoušen nemocemi" a verš 4 říká, že byl „postižený Bohem". Hebrejské slovo „postižený" se v hebrejském Písmu používá jen v souvislosti s malomocenstvím, jako v Lv 13:3, 9, 20 a 2Kr 15:5, avšak o Ježíšovi není známo, že by trpěl leprou nebo nějakou jinou nemocí. Pokud jde o verš 7, dle kterého měl trpící služebník zůstat němý před svými žalobci, je zde opět rozpor. Dle J 18:33-37, 19:11 toho Ježíš Pontiu Pilátovi řekl mnoho. Verš 9 uvádí: „Byl mu dán hrob se svévolníky", těžko se to tedy může týkat Ježíše, protože v hrobě, kam byl Ježíš umístěn, žádná další těla nebyla. Dle verše 10 trpící služebník „spatří potomstvo, bude dlouho živ". Ježíš však nespatřil potomstvo ani nebyl dlouho živ.

Další často uváděné údajné proroctví se týká zničení města Týru. Dle Ez 26:3-21 měl babylónský král Nebúkadnesar zničit Týr, který již nikdy nebude vystavěn (Ez 26:14), nikdy nebude nalezen (Ez 26:21) a navěky zanikne (Ez 27:36, Ez 28:19). Ve skutečnosti to je trochu jinak. Dle historiků Týr sestával ze dvou částí, ostrovní a pevninské. Nebúkadnesarovi se podařilo zničit pouze pevninskou část po třináctiletém obléhání (585-572 př.n.l.). Nebúkadnesar proto nevyplatil mzdu svým žoldákům, jak připouští sám Ezechiel (Ez 29:18). Pevninská část Týru byla zničena až o více než 200 let později Alexandrem Velikým, kterého Ezechiel nezmiňuje. Týr se však rychle zotavil a r. 64. př.n.l se stal součástí říše římské. V samotném Novém zákoně se o Týru hovoří v přítomném čase (Mt 11:21-22, 15:21, Mk 3:8, 7:24, 31, L 6:17, 10:13-14, Sk 12:20, 21:3,7). Dnes Týr stále existuje a leží na pobřeží Libanonu.

Nyní se podívejme na některá evidentně nevyplněná proroctví Bible:

Dle Gn 2:17 Adam zemře v den, kdy pojí ze stromu poznání, místo toho se však dovídáme (Gn 5:5), že Adam žil do 930 let. Všimněme si, že stejné hebrejské slovo pro „zemřít" je použito pro fyzickou smrt na jiných místech Starého zákona. (Autoři ekumen. překladu zkreslují.)
Dle Gn 4:12, 14 se Kain stane psancem a štvancem a neustále bude moci být zavražděn. To se ale nestalo, neboť podle Gn 4:16-17 měl Kain rodinu a děti, žil na určitém místě celý život a vystavěl město.

Dle Joz 17:17-18 Efrajim a Manases si podrobí Kenaance, avšak dle Sd 1:27-29 si je nepodrobili.

Jr 34:5 předpovídá, že Sidkiáš zemře pokojně, dle 2Kr 25:7 a Jr 52:10-11 se to ale nevyplnilo. Sidkiáš viděl popravu svých synů, byl odveden v řetězech, oslepen a zemřel ve vězení.

Am 7:17 předpovídá, že Amasjášovi synové zemřou mečem, avšak dle 2Pa 26:1,21 Amasjášův syn Uzijáš zemřel na lepru.
Dle Jon 3:4 bude Ninive vyvráceno za 40 dní, pak ale Bůh změnil své rozhodnutí (Jon 3:10).

Dle Mt 12:40 bude Kristus pohřben tři noci, avšak zemřel v pátek a v neděli byl hrob prázdný. Mezi pátkem a nedělí jsou pouze dvě noci, nikoli tři.
Dle Mt 19:28 a L 22:30 všech 12 apoštolů usedne na 12 trůnů jako soudci. Ale ve skutečnosti nemohlo všech 12 apoštolů vládnout, protože Jidáš, který byl jedním z nich, byl vyloučen (Mt 26:24-25).

V Mt 26:34 a L 22:34 je předpovídáno, že před tím, než kohout zakokrhá, Petr zapře třikrát Ježíše, ale dle Mk 14:66-68 Petr zapřel Ježíše pouze jednou před tím, než kohout zakokrhal.

Podle L 23:43 bude zločinec s Kristem v ráji „dnes". Avšak toho dne byl Ježíš pohřben a jeho duše odešla do pekla, ne do ráje (Sk 2:27,31).
Podle Gn 15:18, 17:3,8 a Dt 1:7-8 Abrahamovi potomci budou vlastnit všechnu zemi od Nilu až po Eufrat, to se ale nikdy nestalo, nikdy všechnu tuto zemi nevlastnili. Bůh porušil svůj slib, jak přiznávají Sk 7:5 a Žd 11:13.

Podle Gn 49:13 se kmen Zabulón rozloží až k moři. Jak však ukazují různé další verše a extrabiblické zdroje, přebývali jeho příslušníci ve vnitrozemí, nikoli na pobřeží.

Podle Joz 8:28 bude město Aj zničeno navěky. Aj však měl pozdější obyvatele (Ezd 2:1, 28, Neh 7:32).

Podle Ex 3:8 budou Izraelité žít ve veliké zemi oplývající mlékem a medem a dle 2S 7:10 nebudou již rušeni, avšak historickým faktem je, že Izrael (a okolí) byl malou a většinou neúrodnou zemí a Izraelité byli neustále pronásledováni ze všech stran.

Mnoho veršů předpovídá, že Davidův trůn bude trvat navěky a nikdy nenastane čas, kdy by někdo na tomto trůně nebyl. Historickou skutečností však je, že Davidova linie králů skončila Zedekijášem. O 450 let později krátce vládli Makabejští. Avšak po 2000 let neexistoval žádný davidovský král.

Dle Iz 14:23 bude Babylón slatinami, ale to se nikdy nestalo. Podle Jr 51:36 bude Babylón zcela vyschlý, ale to se také nestalo. Podle jiných veršů (Iz 13:20, Jr 50:39-40, 51:26, 29, 37, 43) Babylón již nikdy více nebude obydlen, ve skutečnosti však byl Babylón od těch dob neustále lidmi obydlen, viz např. 1P 5:13. Nyní je součástí Iráku.

Podle Iz 17:1 bude Damašek zničen, avšak Damašek je jedním z mála starověkých měst, která nebyla zničena nikdy. Skutečnost, že jich tak velké množství bylo zničeno, činí předpovědi o budoucím zničení starověkých měst nezajímavými. Pozoruhodné by naopak bylo, kdyby naopak Izajáš předpověděl, že Damašek nebude nikdy zničen.

Dle Iz 17:1, Ez 30:12 a Za 10:11 vyschne Nil a dle Ez 29:9-12, nebude Egypt po 40 let obýván, Egypťané budou rozptýleni a Egyptem neprojde lidská noha ani noha zvířete, ve skutečnosti však Nil nikdy nevyschl ani se v dějinách Egypta podobná katastrofa neudála.

Podle Iz 19:18 bude pět egyptských měst hovořit kenaanským jazykem, ale lingvisté a archeologové nás ujišťují, že se v žádném egyptském městě nikdy kenaanským jazykem nehovořilo.

Podle Iz 29:17 se Libanon změní v sad, to se ale nikdy nestalo.

Dle Iz 34:9-10 se Edóm (území mezi Mrtvým mořem a Aqabským zálivem) změní v hořící smolu a nikdo již skrze něj neprojde. To se ale Edómu nikdy nepřihodilo, lidé skrz něj procházeli po tisíce let.

Dle Iz 52:1 nikdy neobřezanec či nečistý nevstoupí do Jeruzaléma, ve skutečnosti však takovíto lidé vstupovali do Jeruzaléma po tisíciletí.
Podle Jr 42:17 Židé, kteří si zvolí žít v Egyptě, do jednoho zemřou. Historie však ukazuje, že Židé zde žili po staletí a posléze založili kulturní středisko v Alexandrii.

Sf 3:13 předpovídá, že zbytek Izraele se již nebude dopouštět bezpráví, lhát a obávat se, ale ve skutečnosti nikdy jeho obyvatelé nebyli tak morální či nebojácní.

Mnoho veršů (Mt 4:17, 10:23, 16:28, 24:34, Mk 9:1, 13:30, L 9:27, 21:32, J 5:25, 1Te 4:15, Zj 3:11, 22:6, 7, 10, 12, 20) předpovídá, že Kristův druhý příchod nastane brzy. Některá z nich přímo říkají, že to bude během života jejich posluchačů, tj. před tím, než „pomine toto pokolení". Ve skutečnosti však od té doby uplynulo více než 19 století a tato událost nepřišla.

Vidíme, že údajná zázračná proroctví Bible se ve skutečnosti nevyplnila. I kdyby se nějaká proroctví vyplnila, nebude to nic výjimečného z hlediska teorie pravděpodobnosti, protože, jak jsme ukázali, existuje veliké množství proroctví, která se nevyplnila.

Nyní se podívejme na nauku o vzkříšení Ježíše Krista, jak ji podávají Evangelia.Udává se, že Bible obsahuje přesvědčivé zprávy očitých svědků vzkříšení a následných zjevení Ježíše Nazaretského. Evangelia popisují Ježíšovu popravu a následné uložení do hrobu a popisují, že následně byl hrob prázdný a že se Ježíš zjevil svým stoupencům v tělesné podobě. Hlavní důvod, proč se tato svědectví nazývají „zprávami očitých svědků" je L 1:2: „jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky". Ohledně toho se ale vyskytuje mnoho obtíží.

Za prvé, je obecně přijímáno, že zprávy o vzkříšení byly zapsány více než 30 let po těchto údajných událostech a před tím, než byly zapsány, jednalo se o pověsti či příběhy, které se šířily ústně. Snadno se může stát, že se takové příběhy časem přikrášlují. Ke změnám dochází, i když se vypravěči snaží předat je co možná nejpřesněji. Jako analogie nám může posloužit nějaká událost v historii, jako je exploze a shoření vzducholodi Hindenburg nad Lakehurstem v r. 1937. Kdyby první zprávy o této události byly publikovány řekněme v roce 1967, potom by historikové byli nedůvěřiví, zda se tato událost skutečně odehrála, i kdyby zpráva byla založena na údajných svědectvích očitých svědků.

Za druhé, událost, o kterou jde, je svou povahou nadpřirozená či zázračná. To vyžaduje ke svému potvrzení mnohem více než jen svědectví hrstky údajných svědků. Analogicky kdyby se tvrdilo, že po explozi a shoření vzducholodi Hindenburg následovalo její objevení se z ničeho řekněme následující den, potom by historikové potřebovali mnohem více než jen údajná očitá svědectví, aby mohli takovou událost zařadit do učebnic historie.

Za třetí, ti, kdo psali příběhy o Ježíšově vzkříšení, nebyli zpravodaji či historiky. Všichni byli motivováni tím, aby získávali konvertity ke svému novému náboženství, které bylo tou dobou druhem židovské sekty.

Za čtvrté, údajným zjevením se dostávalo pouze Ježíšovým následníkům, nikoli jeho oponentům. Kdyby Bůh chtěl prostřednictvím vzkříšení sdělit lidstvu pravdivost Evangelií, pak to bylo uděláno velice nešikovně. Mnohem více lidí mělo být svědky ukřižování a dosvědčit, že Ježíš byl mrtev. A zajisté mnohem více lidí než jen hrstka jeho následovníků mělo být svědky jeho zmrtvýchvstání.

Za páté, biblická vyprávění o vzkříšení jsou nekonsistentní, a to na ně vrhá stín pochybnosti. Zde jsou některé rozpory ohledně těchto vyprávění:

Kolik žen šlo k Ježíšově hrobu? Jedna: J 20:1-18. Dvě: Mt 28:1-8. Tři: Mk 16:1-8 Mnoho: L 23:55-24:10.

Byla stále ještě tma? Ano: J 20:1. Ne: Mt 28:1, Mk16:2.

Řekla Marie Magdalská někomu o hrobu? Ano: Mt 28:8, L 24:9-10, J 20:2. Ne: Mk 16:8.

Šla s někým zpátky k hrobu? Ano: J 20:2-11. Ne: Mt 28:1-10, 16, Mk 16:8-14, L 24:9-12.

Vyskytoval se pouze jeden anděl u Ježíšova hrobu? Ano: Mt 28:2-5, Mk 16:5-6. Ne: L 24:4-5, J 20:11-13 (Byli dva).

Byli andělé uvnitř hrobu? Ano: Mk 16:5, J 20:11-12. Ne: Mt 28:2 (Jeden anděl vně).

Byla u hrobu stráž? Ano: Mt 27:62-66, 28:2-4, 11-15. Ne: Mk 15:44-16:10, L 23:50-24:12? J 19:38-20:12.

Vypadali andělé jako blesk? Ano: Mt 28:2-4. Ne: Mk 16:5, L 24:4 (Jako lidé).

Dostali se andělé do hrobu jako první? Ano: Mk 16:5. Ne:L 24:2-4, J 20:1-12.
Běžel Petr sám? Ano: L 24:12. Ne: J 20:2-6.

Ukázal se Ježíš nejprve Petrovi? Ano: 1K 15:3-5. Ne: Mt 28:9, Mk 16:9, L 24:9-15, J 20:14.

Ukázal se vůbec Marii Magdalské? Ano: Mt 28:9, Mk 16:9, J 20:11-14. Ne: L 24:1-51, 1K 15:3-8.

Ukázal se u hrobu poté, co řekla vše učedníkům? Ano: J 21:14. Ne: Mt 28:1-9, Mk 16:1-10 (Ne u hrobu a před tím, než vše řekla učedníkům).

Byla sama, když se jí Ježíš ukázal? Ano: Mk 16:9-10, J 20:10-14. Ne: Mt 28:1-9 (Byla s ní jiná Marie).

Poznala ho okamžitě? Ano: Mt 28:9, Mk 16:9-10. Ne: J 20:14.

Šel Petr k hrobu před tím, než o tom bylo řečeno ostatním? Ano: J 20:1-3, 18 (A nebyl sám). Ne: L 24:9-12 (Bylo to až po tom a byl sám).

Zjevil se Ježíš speciálně dvěma učedníkům? Ano: Mk 16:12, L 24:13-31. Ne: J 20:19-29.

Poznali jej okamžitě? Ano: Mk 16:12-13. Ne: L 24:13-16.

Zjevil se později, když hovořili s ostatními? Ano: L 24:36. Ne: Mk 16:14 (Bylo to až potom).

Káral ostatní pro jejich nevěru? Ano: Mk 16:14. Ne L 24:35-51.

Zjevil se Ježíš učeníkům pouze jednou? Ano: Mk 16:14-19, L 24:36-51. Ne: J 20:19-26, 21:1-2, 14 (Třikrát).

Bylo jeho první zjevení učedníkům v Galileji? Ano: Mt 28:9-10, 16-18. Ne: L 24:33-36, 49-51, J 20:18-26, Sk 1:4.

Poznali jej všichni okamžitě? Ano: Mk 16:14-20, J 20:19-20. Ne: Mt 28:16-17, L 24:36-41.

Vystoupil do nebe okamžitě poté? Ano: Mt 28:9-10, 16-20, Mk 16:14-19, L 24:36-51. Ne: J 20:19-26, 21:1, Sk 1:1-9, 1K 15:3-8.

Ukázal se učedníkům dvakrát, s osmidenní přestávkou? Ano: J 20:19-26. Ne: Mt 28:9-20, Mk 16:14-19, L 24:36-51.

Ukázal se Dvanácti, více než pěti stům bratří a speciálně Jakubovi? Ano: 1K 15:5-7. Ne: Mt 27, 28, Mk 16, L 24, J 20, 21.

Vystoupil Ježíš do nebe z Betanie? Ano: L 24:50-51. Ne: Sk 1:9-12 (Z Olivové hory), Mk 16:14-19 (Z Jeruzaléma).

Byl Ježíš jediným, kdo vystoupil na nebesa? Ano: J 3:13. Ne: Žd 11:5, 2Kr 2:11 (Enoch a Elijáš také).

Slyšeli muži, kteří doprovázeli Pavla, Ježíšův hlas? Ano: Sk 9:7. Ne: Sk 22:9, 26:14.

Rozpory
Vidíme, že Bible obsahuje velké množství nevyplněných proroctví a mnoho vzájemných protikladů, těžko to tedy může být kniha inspirovaná Bohem. Podívejme se na některé další rozpory v Bibli:

Pocházejí létavci z vody? Ano: Gn 1:20 Ne: Gn 2:19 (Ze země).

Vejde do Noemovy archy z každého druhu ptactva jeden pár? Ano: Gn 6:19-20. Ne: Gn 7:3 (Sedm párů).

Mluví ďábel někdy pravdu? Ano: Gn 3:4-7, 22. Ne: J 8:44.

Mluvili všichni stejnou řečí? Ano: Gn11:1. Ne: Gn 10:5, 20, 31.

Byl Šelach synem Arpakšáda? Ano: 11:12. Ne: L 3:35-36 (Jeho vnukem).

Bude země trvat navždy? Ano: Ž 37:29, 104:5, Dt 4:40, Kaz 1:4. Ne: Mt 24:35, 2P 3:10-11, L 21:33, Žd 1:10-11, 1J 2:17, Zj 1:1.

Měl Abraham pouze jediného syna (Izáka)? Ano: Žd 11:17. Ne: Gn 16:15, 1Pa 1:28, Ga 4:22 (Dva), Gn 25:2, 1Pa 1:32 (Mnoho).

Byla Ketúra manželka Abrahama? Ano: Gn 25:1. Ne: 1Pa 1:32 (Jeho konkubína).

Budou Izraelité v zajetí 400 let? Ano:Gn 15:13. Ne: Ex 12:40 (430 let).

Koupil Potífar Josefa od Medanců? Ano: Gn 37:36. Ne: Gn 39:1 (Od Izmaelců).

Šli Izraelci z Kadeše na horu Hór, kde zemřel Áron, a potom do Salmóny? Ano: Nu 33:37-42. Ne: Dt 10:6-7 (Šli z Beerótu do Mósery, kde zemřel Áron, potom do Gudgódu).

Měli lévijci začít konat službu od 30 let? Ano: Nu 4:30. Ne: Nu 8:24 (od 25).

Byl David Jišajův sedmý syn? Ano: 1Pa 2:15. Ne: 1S 16:10-11 (Osmý).

Zabil David Goliáše prakem a kamenem? Ano: 1S 17:50. Ne: 1S 17:51 (Mečem).

Byl to kněz Achímelek, kdo dal Davidovi chléb? Ano: 1S 21:1, 6, 22:20. Ne: Mk 2:25-26 (Jeho syn Ebjátar).

Byl to Saul, kdo pobil Amáleka? Ano: 1S 15:7-8. Ne: 1S 27:8-9, 30:13-18 (Byl to David).

Dotazoval se Saul Boha? Ano: 1S 28:6. Ne: 1Pa 10:13-14.

Zemřel Saul svojí vlastní rukou? Ano: 1S 31:4-5. Ne: 2S 1:4-10 (Usmrtil ho Amálekovec), 2S 21:12 (Pelištejci), 1Pa 10:14 (Hospodin).

Byl to Hospodin, kdo podnítil Davida, aby sečetl Izraele? Ano: 2S 24:1. Ne: 1Pa 21:1 (Byl to satan).

Zajal David 700 jezdců Hadad-ezera? Ano: 2S 8:4. Ne: 1Pa 18:4 (7000).

Pobil David koně od 700 aramejských vozů? Ano: 2S 10:18. Ne: 1Pa 19:18 (Od 7000).

Sestávali další oběti ze 40000 jezdců? Ano: 2S 10:18. Ne: 1Pa 19:18 (Byli to pěšáci).

Aby postavil svůj oltář, zaplatil David Aravnovi 50 šekelů stříbra za humno a skot? Ano: 2S 24:18, 24-25. Ne: 1Pa 21:22, 25-26 (Dal Ornánovi 600 šekelů zlata jen za humno).

Měl Izrael o 640000 více mužů schopných tasit meč než Juda? Ano: 1Pa 21:5. Ne: 2S 24:9 (Pouze o 300000).

Měly sloupy pojmenované Jakín a Bóaz výšku 18 loktů? Ano: 1Kr 7:15. Ne: 2Pa 3:15, 17 (35 loktů).

Měl Šalomoun 3300 správců a jejich představených 550? Ano: 1Kr 5:16, 9:23. Ne: 2Pa 2:2, 18, 8:10 (3600 správců a 250 jejich představených).

Měl ustájeno 40000 koní? Ano: 1Kr 4:26. Ne 2Pa 9:25 (Pouze 4000).

Mělo jím odlité moře objem 2000 batů? Ano: 1Kr 7:26. Ne: 2Pa 4:5 (3000 batů).

Začal Jóram vládnout v druhém roce? Ano: 2Kr 1:17. Ne: 2Kr 8:16 (V pátém roce).

Zemřel král Jósiáš v Megidu? Ano: 2Kr 23:29-30. Ne: 2Pa 35:23-24 (V Jeruzalémě).

Bylo Jójakínovi 8 let, když začal vládnout? Ano: 2Pa 36:9. Ne: 2Kr 24:8 (Bylo mu 18).

Začal Achazjáš kralovat ve 12. roce vlády Jórama? Ano 2Kr 8:25. Ne: 2Kr 9:29 (Bylo to v 11. roce).

Bylo mu tehdy 22 let? Ano: 2Kr 8:26. Ne: 2Pa 22:2 (Bylo mu 42).

Byl Achaz poražen izraelským a aramejským králem? Ano: 2Pa 28:5. Ne: 2Kr 16:5.

Bylo to sedmého dne, kdy přitáhl Nebúzaradán? Ano: 2Kr 25:8. Ne: Jr 52:12 (Desátého dne).

Přišlo ze zajetí 775 potomků Arachových? Ano: Ezd 2:5. Ne: Neh 7:10 (Bylo jich 652).

(Všimněme si, že existuje spousta rozporů v seznamech v Ezd 2 a Neh 7. Jde ale o totéž sčítání, protože celková suma souhlasí: Ezd 2:64-65, Neh 7:66-67.)

Pocházel Ježíš z Davida přes Davidova syna Šalomouna a vnuka Roboáma? Ano: Mt 1:1-7. Ne: L 3:23, 31 (Přes Davidova syna Nátana a vnuka Matáta).

Byl Josefův otec Jákob? Ano: Mt 1:16. Ne: L 3:23 (Byl to Heli).

(Existuje mnoho dalších rozporů mezi Matoušem 1 a Lukášem 3.)

Byli Josef a Marie rodáci z Nazaretu? Ano: L 1:26, 2:4,39. Ne: Mt 2:23 (Šli tam až později).

Šli do Egypta? Ano: Mt 2:14-15. Ne: L 2:39 (Přímo do Nazaretu).

Obracel se při Ježíšově křtu hlas k Ježíšovi? Ano: Mk 1:11. Ne: Mt 3:17 (Obracel se k zástupu).

Šel Ježíš do Káně brzy po svém křtu? Ano: J 1:29-36, 2:1-2. Ne: Mt 3:13-17, 4:1-2, Mk 1:9-13.

Byl Jan Křtitel uvězněn poté, co Ježíš začal svoji duchovní činnost? Ano: J 3:23-24. Ne: Mk 1:14 (Bylo to před tím).

Když byl Jan ve vězení, věděl, kdo Ježíš je? Ano: J 1:25-36, 3:23-24. Ne: Mt 11:2-3.

Připojili se Šimon a Ondřej k Ježíšovi po jistých událostech? Ano: Mt 4:12-20, Mk 1:14-18, L 3:19-20, 4:14-31, 5:1-10. Ne: J 1:35-42, 4:1-54 (Bylo to před těmi událostmi).
Směli učedníci mít obuv a hůl? Ano: Mk 6:8-9. Ne: Mt 10:10.

Vzal Ježíš po jisté rozmluvě 3 učedníky na horu po šesti dnech? Ano: Mt 17:1, Mk 9:2. Ne: L 9:28 (Bylo to asi 8 dní, čili, 7, 8, či 9, ekumen. překlad je chybný).

Přišel sám setník za Ježíšem? Ano: Mt 8:5-6. Ne: L 7:3, 6 (Poslal jiné).

Žádali Jakub a Jan Ježíše o jistou laskavost? Ano: Mk 10:35-37. Ne: Mt 20:20-21 (Žádala jejich matka).

Dal Ježíš jiné znamení než znamení Jonáše? Ano: J 3:2, 20:30, Sk 2:22. Ne: Mt 12:39, Mk 8:12.

Potkal Ježíš jen jednoho posedlého muže? Ano: Mk 5:1-20, L 8:26-39. Ne: Mt 8:28-34 (Byli dva).

Jednoho slepého muže? Ano: Mk 10:46-52, L 18:35-43. Ne: Mt 20:30-34 (Dva).

Uzdravil Ježíš malomocného před tím, než vešel do Petrova domu? Ano: Mt 8:1-3, 14-15. Ne: Mk 1:29-31, 40-42 (Bylo to až poté).

Bylo to blízko konce jeho duchovní činnosti, co Ježíš vyčistil chrám? Ano: Mt 21:10-12. Ne: J 2:11-15 (Bylo to na počátku).

Proklel Ježíš fíkovník poté, co vstoupil do chrámu? Ano: Mt 21:12. Ne: Mk 11:13-15 (Bylo to před tím).

Odhalil Jidáš Ježíše polibkem a dav se jej pak zmocnil? Ano: Mt 26:48-50, Mk 14:43-46. Ne: J 18:3-6 (Ježíš odhalil sám sebe a dav couvl).

Mlčel Ježíš před Pontiem Pilátem? Ano: Mt 27:13-14. Ne: J 18:33-37, 19:11 (Řekl toho mnoho).

Oblékli vojáci Ježíšovi nachový plášť(znak majestátnosti)? Ano: Mt 27:28. Ne: Mk 15:17 (Purpurový, znak hanby).

Nesl Šimon z Kyrény Ježíšův kříž? Ano: Mt 27:32, Mk 15:21, L 23:26. Ne: J 19:16-17.
Dávali Ježíšovi k pití víno smíchané s myrhou? Ano: Mk 15:23. Ne: Mt 27:34 (Byl to ocet smíchaný se žlučí).

Byl Ježíš tupen oběma zločinci na kříži? Ano: Mt 27:44. Ne l 23:39-43 (Jen jedním).

Byl nápis nad jeho hlavou celou větou? Ano: Mt 27:37, L 23:38. Ne: Mk 15:26, J 19:19.

Zmiňoval Ježíše? Ano: Mt 27:27, J 19:19. Ne: Mk 15:26, L 23:38.

Byla Ježíšova poslední slova „dokonáno jest"? Ano: J 19:30. Ne: L 23:46 (Byla: „Do tvých rukou odevzdávám svého ducha".

Bude všech 12 sedět na trůnech? Ano: Mt 19:28. Ne: Mk 14:18-21 (Jidáš ne).

Koupil si Jidáš z odměny za svůj zlý čin pole? Ano: Sk 1:18. Ne: Mt 27:3-7 (Vrátil ji a kněží koupili pole).

Oběsil se Jidáš? Ano: Mt 27:5. Ne: Sk 1:18 (Zřítil se a jeho tělo se roztrhlo).

Pohřbil Ježíše Josef z Arimatie sám? Ano: Mk 15:45-46, L 23:50-53. Ne: J 19:38-42 (Byl s ním Nikodém).

Chtěl Ježíš, aby apoštolové křtili lidi? Ano: 28:19. Ne: 1K 1:17.

Budou ospravedlněni ti, kdo zákon svými činy plní? Ano: Ř 2:13. Ne: Ř 3:20.

Jsou lidé ospravedlňováni samotnou vírou? Ano: Ř 3:23-28, Ef 2:8-9. Ne: Jk 2:24.

Existují spravedliví lidé? Ano: Gn 7:1, Jb 1:1, L 1:6, Jk 5:16. Ne: Ř 3:10, 23.

Rozpory s vědeckým poznáním
Podívejme se nyní na místa v Bibli, která jsou v rozporu s poznatky moderní vědy:

Podle Bible (Iz 11:12, 42:5, Jb 28:24, Jr 10:13, 31:37, Da 4:10-11, Za 9:10, Mt 4:8, Zj 1:7, 7:1) je Země plochá nebo její obydlený povrch může být přehlédnut z jediného bodu, což je v rozporu s tím, co víme. Toho se týkají také časté biblické odkazy na „vystupování do nebe" (Sd 13:20, 20:40, Ž 139:8, Př 30:4, Iz 14:13, Mk 16:19, L 24:51, J 3:13, 20:17, Sk 1:9-11, 2:34, Ř 10:6, Ef 4:8-10, Zj 11:12), což naznačuje, že bibličtí autoři chybně považovali Zemi za rovinu pod nebeskou klenbou.

Bible prohlašuje (1Pa 16:30, Ž 93:1, 96:10, 104:5), že Země se nepohybuje, avšak je známo, že Země se ve skutečnosti pohybuje.

Stáří Země podle Bible (vypočítané podle Gn 1, 5, 11 a L 3:23-38) nemůže být o mnoho větší než 6000 let, avšak vědci stanovili stáří Země na 4.6 miliardy let a důkazy pocházejí z rozličných zdrojů a ukazují naprosto nezvratně, že Země je mnohem starší než 6000 let.

Podle Gn 1:16-17 Země již existovala, když byly vytvořeny hvězdy a Slunce, avšak vědci stanovili, že hvězdy existovaly miliardy let před vznikem Země a rovněž Slunce existovalo před vznikem Země.

Podle Bible (Gn 1:11-19) byly stromy a další rostliny stvořeny jeden den před stvořením Slunce, ale to je nemožné. Země bez Slunce by byla nehostinným místem a rostliny by v takovém prostředí nepřežily ani minutu, natož pak celý den.

Podle Gn 1:20-25 ptáci existovali před plazy a hmyzem (všelijací zeměplazi). Věda však stanovila, že plazi se na Zemi vyskytovali 150 milionů let před tím, než se objevili ptáci a vznik hmyzu se datuje dalších 100 milionů let před plazy.

Bible (Gn 1:21-24) udává, že velryby existovaly před „všelijakými zeměplazy", ale vědci určili, že původ velryb je relativně nedávný v porovnání s plazy a hmyzem.

Podle Gn 1:12, 21 existovaly na Zemi ovocné stromy před zvířaty. Avšak fosilní záznamy ukazují, že na Zemi existovalo mnoho zvířat stovky milionů let před tím, než se vyskytovaly ovocné stromy.

Podle Bible neexistovali masožravci před Pádem (Gn 1:29-30, Ř 5:12, 14 , 17, 1K 15:21). Avšak věda ukázala, že masožraví živočichové existovali stovky milionů let. I skutečnost, že prehistoričtí lidé měli lovící nástroje odporuje biblickému vyprávění. Také podle stavby těl živočichů jako jsou pavouci, ryby, plazi, kočkovité šelmy je vidět, že je nesprávný názor, že tito živočichové byli někdy v minulosti býložraví.
Kniha Genesis popisuje vznik různých druhů živočichů na Zemi během krátkého časového údobí. Avšak věda má k dispozici vynikající důkazy, že různé druhy živočichů, včetně člověka, se na místo toho vyvíjely během velice dlouhého časového období.

Dle Gn 1:21-25, 31 bylo časové rozpětí mezi objevením se ryb a savců na naší planetě jeden den. Ale věda prokázala, že toto časové rozpětí bylo ve skutečnosti více než čtvrt miliardy let.

Kniha Genesis popisuje magické věci a události, jako magické stromy (2:9, 3:24), žena stvořená z mužova žebra (2:21-23), mluvící had (3:1-5). Víme však, že takových věcí či událostí nikdy nebylo.

Dle Bible hadi žerou prach (Gn 3:14) nebo prach žrát budou (Iz 65:25). Skutečností nicméně je, že hadi prach nežerou.

Kapitola 5 knihy Genesis pojednává o lidech, kteří žili více než 800 či 900 let. Víme však, že lidé se takového věku nedožívají.

Kniha Genesis popisuje světovou potopu, která pokryla všechny hory na Zemi (7:19-20), taková povodeň ale není možná. Mezi jinými je zde problém, odkud by se tak enormní množství vody vzalo a kam by se podělo poté.

Biblický příběh o Noemově arše musí být smyšlený, protože je v rozporu s tím, co víme o potřebách a chování různých živočichů a jejich současném výskytu na planetě. Příběh tvrdí, že se osm lidí staralo o více než milion různých živočišných druhů na uzavřené lodi po více než jeden rok. Je to nemožné. Je také nemožné, že živočišné druhy migrovali během posledních 4000 let z hory Ararat v Turecku a rozložili se po celé Zemi.
Bible podává příběh Adama a Evy jako fakt (Gn 2, 3, 1Pa 1:1, Mt 19:4-6, L 3:38, Ř 5:14-19, 1K 15:22, 45, 2K 11:13, 1Tm 2:13-14, Ju 14). Ale věda disponuje znamenitými důkazy, že tento příběh je nesprávný. Lidé nebyli speciálně stvořeni, nýbrž vyvinuli se z primátů

Podle Bible (Gn 11:6-9) rozličné jazyky vznikly naráz na věži v Bábelu. Lingvisté však ukázali, že jazyky se vyvíjely během času a na geograficky rozdílných místech.

Podle Gn 17:17 Abrahamova manželka porodila dítě v devadesáti letech a podle Gn 19:26 se Lotova žena proměnila v solný sloup. Ale takové věci ve skutečnosti nejsou možné. To samé platí o spoustě dalších údajných zázraků v celé Bibli. Víme, že to jsou mýty, nikoli fakta, protože odporují přírodním zákonům.

Vezmeme-li v úvahu čísla uvedená v Ex 12:37 a Nu 1:45-46 a zkombinujeme-li to s Dt 7:1, vyjde nám celkový počet obyvatel Palestiny na více než 21 milionů. Ale vědci vědí, že počet obyvatel Palestiny se nikdy tomuto číslu ani neblížil.

Lv 11:6 tvrdí, že zajíc přežvykuje, což je omyl. Lv 11:13, 19 a Dt 14:11,18 tvrdí, že netopýr je pták, což je omyl. A dle Lv 11:20-23 existují čtyřnozí ptáci a čtyřnohý létající hmyz, ale všichni víme, že ptáci mají nohy dvě a hmyz šest. Podle Nu 22:28-30 oslice hovořila, ale víme, že se to nikdy nestalo.

Podle Joz 10:12-13 Slunce stálo klidně na obloze. Autor patrně měl na mysli, že Slunce obíhá kolem Země, ale i kdyby najednou Země přestala rotovat kolem své osy, tělesa by byla vymrštěna díky setrvačnosti, což se nestalo.

Podle Ž 19:7 se Slunce pohybuje od jednoho okraje nebes k druhému a nic se neskryje před jeho žárem. Víme ale, že existují oblasti vesmíru, které jsou naprosto nedotčeny naším Sluncem.

Bible obsahuje mnoho zveličování. Uvažme například počet křepelek uvedený v Nu 11:31-32. Představovalo by to křepelky v objemu asi 780 čtverečních mil do výšky 3 stop. Je to zajisté zveličování. Také víme, že neexistovaly armády o 800000 mužů ani válečné oběti v počtu 500000, jak udává 2Pa 13:3, 17. Také v rozporu s 2 Pa 9:23-24 ne všichni králové země navštívili Šalomouna. Alespoň ne ti z Číny a západní polokoule. Ani není pravda, že 27000 vojáků zemřelo, když na ně spadla zeď, ani že 185000 vojáků se probudilo mrtvých, jak tvrdí 1Kr 20:30 a 2Kr 19:35.
Bible pojednává o fiktivních zvířatech jako jsou jednorožci, baziliškové, draci, satyři a ohniví či létající hadi, jako by skutečně existovali.

Podle Jon 2:1, 11 žil člověk tři dny v břiše ryby (či velryby podle Mt 12:40), avšak je to nemožné.

Dle Mt 2:9 se hvězda pohybovala na obloze, až byla přímo nad městem Betlémem, víme ale, že to je nemožné.

Podle Mt 2:16 dal Herodes zavraždit v oblasti všechny chlapce mladší dvou let, existuje ale dobrá historická evidence, že k něčemu takovému nikdy nedošlo.

Podle Bible je příčinou duševních onemocnění a jiných neduhů posedlost ďábly (viz Mt 8:28-33, 9:32-33, 12:22, 17:15, 18, Mk 1:23-27, 34, 5:2-13, 9:17-29, L 8:27-33, 9:39, 42, 11:14-26, 13:11, 16, 32). Víme ale že tomu tak není, duševní onemocnění a jiné neduhy mají jinou příčinu.

Podle Mt 17:27 Ježíš stanovil, že Petr najde v ústech první ryby, kterou uloví udicí, peníz. Zdá se být neuvěřitelné, že se taková předpověď splnila. (Bible nás neinformuje, zda k tomu došlo, či nikoli.)

Dle Mt 27:52-53 mrtví lidé vystoupili z hrobů a pohybovali se v Jeruzalémě a byli spatřeni mnohými. Kdyby se taková událost skutečně odehrála, vyskytovaly by se o ní zmínky také jinde než v Matoušově evangeliu. Avšak nikde jinde se nic takového neobjevuje. To je dobrý důvod k odmítnutí tohoto vyprávění. (A také důvod k podezření, že Matouš přikrašloval mnoho svých vyprávění.)

Podle Bible je autorem prvních pěti knih Mojžíš a autor žalmů David. Avšak těžko bychom hledali nějakého učence zabývajícího se Biblí, který by přijal tato tvrzení. Vedle slohové rozporuplnosti a rozporů obsahových, jsou v Dt 34:5-9 popisovány samotná Mojžíšova smrt a následné události.

Morálka a zabíjení

Nyní se podívejme, na některá místa v Bibli, která ukazují na to, že je to kniha eticky závadná. Bůh zabíjel lidi bez opodstatnění. Uvažme jen množství dětí zabitých při velké potopě, při zničení Sodomy a Gomory a během ran egyptských (zejména té poslední). Zde jsou některé další příklady lidí, které Bůh zabil:

Muž, který odmítl přivést do jiného stavu vdovu po svém bratrovi. (Gn 38:7-10)

Dva muži, kteří nabídli Bohu kadidlo, které neautorizoval. (Lv 10:1-2)

Skupinu asi 300 lidí, kteří oponovali Mojžíšovi politicky. (Nu 16:1-35)

Další skupinu 14700 lidí, kteří sympatizovali s touto skupinou (Nu 16:49)

Větší množství lidí, kteří si stěžovali ohledně stravy a dalších věcí. (Nu 21:4-6)

24000 lidí, protože někteří uctívali Baala. (Nu 25:3, 9)

Emorejské, kteří oblehli Gibeón. (Joz 10:10-11)

Sedmdesát mužů, kteří se podívali do schrány. (1S 6:19)

Další muž, který se s dobrým úmyslem dotkl schrány. (2S 6:6-7)

Muž, který odmítl použít zbraň proti jinému muži. (1Kr 20:35-36)

Čtyřicet dva dětí, které křičeli na Elíšu „ty s lysinou". (2Kr 2:23-24)

185000 asyrských vojáků. (2Kr 19:35)

Bůh také zabil celou faraónovu jízdu v Rudém moři (Ex 14:26-28). Mohl také učinit chromými jejich koně, což by bylo účinnější než uvolňování kol jejich vozů (Ex 14:25). Tím by také byli ušetřeni jezdci.

Morálka a příkazy k zabíjení
Kromě přímého zabíjení lidí Bůh také nařizoval, aby mnoho lidí bylo zabito (přes své přikázání „nezabiješ"). Zde jsou některé příklady lidí, kteří zemřeli na Boží příkaz (a v některých případech s Boží pomocí):

3000 bratrů, přátel a nejbližších Léviovců, kteří se stali neukázněnými. (Ex 32:27-28)

Všichni muži, ženy a děti všech sedmi kmenů, sousedů Izraelitů, Dt (2:34, 3:6, 7:1-2, 16, 20:16-17). Některé biblické verše ukazují, že Izraelité čítali 2-3 miliony, což by odpovídalo celkovému počtu více než 14 milionů jejich sousedů. Můžeme-li se řídit těmito verši, pak vidíme, že to, co Bůh nařizuje, je jistým holocaustem.

Všichni muži, ženy a děti měst Jericho a Aj a spousty dalších měst (Joz 6:21, 8:24-26, 10:26-42, 11:10-23, 21:44).

Všichni amálekovci, včetně dětí, a dokonce i zvířat (1S 15:3, 18).

Všichni členové Achabova domu a ctitelé Baala v Izraeli, a sice úskokem (2Kr 10:11-25), přesto to Bůh pochválí (10:30).

Všichni obyvatelé Jeruzaléma, včetně dětí, kteří nevzdychali a nesténali nad hříchy v něm páchanými (Ez 9:4-6).

Bůh takto jednal neeticky, když nařizoval usmrcení tak velkého množství lidí, ať již byly jejich prohřešky jakékoli, zejména pokud jde o děti, o kterých se obecně má za to, že jsou nevinné.

Tresty smrti
Předchozích příkladů se úzce týká přemrštěný výskyt trestu smrti mezi Bohem vyvoleným národem. Bůh nařizoval usmrcování lidí za menší prohřešky, jak ukazují následující příklady:

Konzultace vědmy (Lv 20:6, Dt 18:11).

Rouhačství či vyznávání jiného náboženství (Ex 22:20, Lv 24:10-23, Dt 13:1-15, 17:2-5, 18:20, Joz 23:7, 16).

Sbírání dříví či rozdělávání ohně o sabatu (Ex 31:14-15, 35:2-3, Nu 15:32-36).

Konzumace nesprávných potravin (Ex 12:15, 19, Lv 3:16-17, 7:22, 25-27, 17:10-16).

Nepoddajné či vzpurné dítě (Lv 20:9, Dt 21:18-21).

Otrokářství
Takto kruté zákony se zdají být neetické. Bylo by působivé, kdyby Bible šla proti převládajícím kulturním normám a stavěla by se proti otrokářství a útlaku žen. Bible však otrokářství schvaluje (Gn 9:25, Ex 21:2-6, 20-21, Lv 25:44-46, Dt 15:12, 17, 28:68, Jr 27:8, 12, Jl 3:8, Ef 6:5-7, Ko 3:22, 1Tm 6:1, Tt 2:9, 1P 2:18-21).

Vztah k ženám
Bible také obsahuje mnoho pravidel, která diskriminují ženy (1K 11:5-6, 14:34-35, Ef 5:22-23, 1Tm 2:9-14, Tt 2:5, 1P 3:1). Je obtížné nalézt v Bibli něco, co by z dnešního hlediska bylo eticky vznešené.

Zlo
Navíc dle Bible Bůh mátl lidi a působil zlo. de jsou některé příklady:

Způsobil mezi lidmi komunikační problémy (Gn 11:7-9).

Poslal zlého ducha mezi Abímeleka a šekemské občany (Sd 9:23-24).

Poslala zlého ducha, aby trápil Saula (1S 16:14).

Dal zrádného ducha do úst všech svých proroků (1Kr 22:22-23).

Tvoří zlo (Iz 45:7, Am 3:6).

Dal lidem „nedobrá nařízení a řády, skrze něž nebudou mít život"(Ez 20:25).

Vydává lidi do moci klamu, aby uvěřili lži (2Te 2:11).

Bůh také nařizuje krádež, když nabádá Izraelity k plenění Egypta (Ex 3:22). Nařizoval plenění měst daleko od Izraele a zotročování jejich obyvatel (Dt 20:10-14). Také nařídil, aby bylo vzato 32000 panen jako válečná kořist, polovina byla pro vojáky, polovina pro lid a 32 z nich pro něj samotného (Nu 31:18-40). Všechno toto, je přinejmenším vysoce neetické.

Etika
Neetické jsou také biblické doktríny. Dá se argumentovat, že Adam a Eva byli obětmi léčky a navádění, a nezasluhují tak svůj trest. Myšlenka, že děti přicházejí na svět jaksi poznamenáni Adamovým a Eviným hříchem představuje také nespravedlnost. Pokud jde o Ježíšovu údajnou oběť pro lidstvo, opět je zde etický problém. Pokud lidé zasluhují potrestat, tak by potrestáni měli být. Záměrně potrestat nevinného je vždy morálně odpudivé. Dále je neetická exkluzivistická výhružka „přijmi Ježíše nebo budeš zatracen na věčnost", lidé by měli mít možnost výběru. Nejvíce neetická je ale patrně doktrína věčného zatracení (Iz 33:14, Mt 13:40-42, 49-50, 25:41, 46, Mk 9:43-48, Ju 6-7, Zj 14:10-11). Je obtížně pochopitelné, jak někdo může považovat Bibli za morálně hodnotnou knihu, když obsahuje myšlenku, že Bůh záměrně někoho udržuje při životě jenom proto, aby jej mohl věčně trýznit, místo aby jej jednoduše zničil.

Závěr
Viděli jsme, že údajná vyplněná proroctví Bible se ve skutečnosti nevyplnila, viděli jsme mnoho evidentně nevyplněných proroctví, dále jsme viděli, že biblická vyprávění o vzkříšení Ježíše jsou pochybná, rozporuplná a nespolehlivá, viděli jsme mnoho vnitřních rozporů Bible a mnoho míst, kde je Bible v rozporu se zjištěními moderní vědy, rovněž jsme viděli, že biblická morálka je pochybná. Bible je tedy kniha defektní. Stejnou měrou je ale defektní i světový názor na Bibli založený, jako je křesťanství.

Co tedy koncem roku oslavovat když ne narození vykupitele lidstva? Odedávna, rovněž v dobách předkřesťanských, lidé v tomto období slavili svátek zimního slunovratu. 25. prosince se den znatelně prodlouží, a to zhruba o jednu minutu. Lidé, kteří pozitivně hodnotí přínos vědy, mohou rovněž oslavovat narození Isaaca Newtona, dle mnohých největšího vědeckého génia všech dob, jehož datum narození připadá právě na 25. prosinec.

Literatura:
[1] Adolf Grünbaum: The Poverty of Theistic Morality (Adolf Grünbaum je dle mnohých největším žijícím filozofem vědy, je profesorem na univerzitě v Pittsburghu.)
www.infidels.org/library/modern/adolf_grunbaum/poverty.html
www.pitt.edu/~grunbaum
[2] Theodore Drange: The Argument from the Bible (Theodore Drange je emeritním profesorem filozofie na West Virginia University)
www.infidels.org/library/modern/theodore_drange/bible.htmlSouvisející články:
Komerční magie
Konkurz na osobního boha
Problémy náboženství
Podobenství, výuka, aha efekt a kritické myšlení
Piva, vína, alkoholy, stěnolezy a sedmichlapová pití
Dějiny vzniku křesťanství
Boží ekvivalence
A zde je místo, kde chybí bůh
Rubrika: Teorie všeho | 17.12.2008, 3:01:00

73 komentářů:

 1. Díky za dobrý soubor. Pokud budu někdy diskutovat s křesťany, vím, kam sáhnout - většinu z toho jsem znal, ale z různých míst, tady je to pěkně na jednom místě. I když by bylo bývalo možná lepší, kdyby to byl seriál.

  Ale proč píšu: Vřele doporučuji zaregistrovat se na http://granosalis.cz a prezentovat to tam. Skvělá zábava na dlouhé zimní večery.

  Předem upozorňuji na jednu oblíbenou taktiku křesťanských diskutérů: Vyberou jednu dvě věci, které dokáží interpretačně zvládnout a obhájit a na tom základě prohlásí: Vidíš! Mýlíš se!
  To, co vysvětlit nedokáží, přejdou mlčením. Proto je lepší servírovat jim to jako seriál po malých částech.

  OdpovědětVymazat
 2. Diskutovat s křesťany o bibli je asi stejnou ztrátou času, jako diskutovat s muslimy o koránu, s fašisty o Mein Kampf, se zelenými o globállním oteplování, případně s komunisty o Komunistickém manifestu.
  Každá ideologie obsahuje relikvie na které si nedá šáhnout, protože bez nich by celé snažení ztratilo podstatnou část symboliky. Identifikovat se s relikvií je také podstatně méně duševně namáhavé, než se identifikovat s celkovou ideologií, přičemž toto ztotožnění je obzvláště vhodné pro vznik fanatismu.

  OdpovědětVymazat
 3. Otázka je, komu je tento článek vlastně určen. Nekřesťané (případně hodně liberální křesťané) vědí, že Bible byla napsána mnoha lidmi v mnoha různých obdobích a proto je nesrovnalosti nepřekvapí. Fanatičtější křesťané se na základě takového článku beztak neobrátí k rozumu...

  OdpovědětVymazat
 4. Věcná poznámka k vašemu nadšení :-), pánové, a upozorňuji, že věřící nejsem: Tohle je ukázka zjednodušování, demagogie a chytání za slovo. V Bibli je totiž hodně věci zašifrovaných, jinotajných, obrazných, rozhodně se to nedá brát takhle doslova. Taky to bývá otázka překladu.
  Řekla bych, že i ty rozpory mají hlubší smysl, varují před jednoduchými pravdami.
  A co je důležité - ateismus je názor, ale víra nikoliv. Proto věřící nic dokazovat nepotřebuje :-).

  OdpovědětVymazat
 5. Kojote, ten článek není určen konkrétně nikomu, stejně jako většina článků co tu jsou. Uspokojuji tím svoji potřebu se vyjádřit ke kouzlu vánoc.

  Jessie, k podobenstvím jsem se vyjádřil textem
  http://vlada.bloguje.cz...sleni.php
  Problém je, že doslovnými citacemi se ohánějí a hlavně berou jako návod k jednání fanatici.

  Takže by se dalo shrnout, že článek je určen hlavně jako obrana proti fanatikům. Všichni ostatní určitě chápou, že bible je sice hezká kniha, ale nedá se brát až tak doslova.

  OdpovědětVymazat
 6. 2 Jessie: Ono se to má tak - jsou křesťani, kteří se na to dívají podobně, řeknou, že věří, že bible byla inspirovaná, ale že její poselství je pravdivé duchovně a ne doslovně. A že to, co nám připadá například jako krutost, je třeba brát jednak v dobovém kontextu a také alegoricky. Potud to respektuji. Osobně si myslím, že jakýkoli dostatečně komplikovaný a zmatený text, který byl napsán v nějakém zvláštním stavu vědomí (nebo byl takovým stavem vědomí inspirován), může být pojímán a vykládán jako posvátný a kdo hledá, něco v něm najde. To nemyslím jako výsměch, je to tak. Taková exegese Burroughsových knih... Láká mě to už dlouho...

  Ale pak jsou křesťani, kterým říkám DOSLOVNÍCI. Ti věří, že celá bible je doslovně pravdivá, vše se stalo přesně tak, jak je to popsáno, včetně stvoření světa v šesti dnech, Adama a Evy z jeho žebra, potopy... A právě kvůli těmto fanatikům, kteří žijí v opravdu nebezpečném bludu, takové reakce vznikají. U nás, pravda, jsou celkem neškodní a mohou být vhodným terčem k tropení šprýmů, ale pohleďme na Spojené státy a snahu \"vědeckých\" kreacionistů prosadit se ve školách jako vědecká (SIC!) alternativa evoluční teorie...

  Jinak řečeno: Kupříkladu Tomáše Halíka by tento text patrně nerozčílil a řekla by: Ale ovšem, vždyť to ví každý, kdo studoval teologii. Ale takový kazatel z apoštolské církve, to by byla jinší debata...

  OdpovědětVymazat
 7. \"byl napsán v nějakém zvláštním stavu vědomí (nebo byl takovým stavem vědomí inspirován), může být pojímán a vykládán jako posvátný a kdo hledá, něco v něm najde.\" - ano, Kojote, to je zajímavá myšlenka. Ale nemohlo by to být tak, že Ježíš byl výjímečná osobnost, a i před ním někteří zasvěcení \"věděli\" o životě víc, než ostatní? Když vezmeš Tomášovo evangelium, tak to je blízké východním naukám. Někdo dokonce říká, že Ježíš byl tantrik.
  Co se týče Bible, má prý dvě úrovně - pro zasvěcené a pro ostatní lidi, kteří by stejně nepochopili :-). Křesťanství bych do toho nepletla vůbec, a vysmívat se DOSLOVNÍKŮM (hezký pojem :-), no, koho by to bavilo :-).

  Vlado, na ten článek o podobenství jsem se dívala, je zajímavý, ještě si ho pročtu. Jinak uznávám, že proti například militantním Jehovistům tohle užitečné je :-).

  OdpovědětVymazat
 8. Určitě sdílím vaše názory - a to jsem článek ještě nečetla, což až si jej přečtu!! :-))) Promiň Vláďo, je to děsně dlouhý a náročný na soustředění - v tomto hektickém období. Ale samozřejmě si to přečtu. Komentáře jsem však četla a odrážejí to, co si celkem normálně myslím.

  OdpovědětVymazat
 9. @Teo - to je milé, mohu to dát do textu?

  Lenko, o vánocích bude času na čtení dost. A bude při tom možno i rozjímat. (Což byl mimochodem můj záměr)

  Kojote, ten článek jsem nedal na pokračování a) protože to není moje práce, takže jsem si to nedovolil, b) text je natolik vyčerpávající, že k tematu není co dodat.

  OdpovědětVymazat
 10. Bibli je třeba vnímat v kontextu své doby, nejdo to brát z hlediska dnešní etiky...je logcké, že bůh Izraelitům nařizoval vyhubit jejich nepřátele a přísně trestat zločiny.

  OdpovědětVymazat
 11. hm, necetla jsem to cele a nejaky odbornik na bibli nejsem (jinak podle toho, co jsem uz precetla, vy taky ne:) - aspon pro to, ze za zlo povazujete kazde nepohodli, co Buh lidem zpusobil, vcetne spravedlivych trestu) - ale namatkou - cetl jste taky kauzu kristus?:)
  taky namatkou - nikde jsem tam nevidela o vztahu stareho a noveho zakona - kde od urovne \"oko za oko, zub za zub\" Jezis presel k \"milujte sve nepratele\" (za coz ho farizeove taky nemeli radi:))
  jinak ten clanek preposlu svemu vedoucimu specialistovi dizertacky - ten studuje na KTF UK.

  OdpovědětVymazat
 12. Přečetla jsem a potvrzuji, že můj názor se nijak nezměnil. Ano, Bible je plná obrazů a jinotajů a nelze ji brát doslovně, ale svůj význam má. Už jenom proto, aby lidi přemýšleli. Přínos Ježíše a toho, co hlásal, tím zůstává nedotčen.

  Moc se mi líbí, že autor textu poukázal na \"neetičnost\" některých příkazů a textů (pohlíženo z dnešního hlediska)...... je to jasný důkaz toho, že lidstvo se skutečně z hlediska morálky a etiky vyvíjí. A to je velmi povzbudivé.

  OdpovědětVymazat
 13. Lik,
  román Elmer Gantry od Sinclaira Lewise (doufám, že si to pamatuju) krásně popisuje bibli, víru a nevíru. V románu se řeší ještě další otázky, jako odkud se vzaly ženy, které pojali za manželky Kain a Ábel, když Adam a Eva měli jen dva syny, ale jeho význam je v tom,že víru si člověk najde sám a nepotřebuje k tomu organizovanou skupinu.

  Lenko,
  Historicky vznikl posun v morálce a etice, vzniká tedy otázka, jestli to celé nějak neoslabuje, případně jestli to neničí entropie. Další otázkou je, když se to posouvá, jestli to je ještě \"ta\" víra, nebo už je to něco jiného.

  OdpovědětVymazat
 14. ad 15: Abych pravdu řekla, je mi jedno, co způsobilo posun v etice a morálce, hlavně že je to tak. :-)
  Nevím, co je to \"ta\" víra. Co tím myslíš? Křesťanství? Myslím, že to tomu napomohlo, svým způsobem. Ale jak velký či malý má podíl - ne víra, ale náboženství - bych si netroufala odhadnout.
  Víra jako taková (víra v jakési univerzální dobro, vývoj společnosti, za kterým má smysl jít, .... kterou mimo jiné vyznávají i mnozí ateisté) má podíl naprosto zásadní.

  OdpovědětVymazat
 15. Lenko, myslím, že víra jako taková není potřeba, a lze se bez ní klidně obejít. Domnívám se, že slouží jen jako jistá forma duševní hygieny, ale určitě měla (možná ještě má) evoluční význam. Jinak by si to lidi nevymysleli, kdyby to bylo k ničemu.

  OdpovědětVymazat
 16. Ale Vláďo, my si pořád malinko nerozumíme v tom, že ty směšuješ obecný význam slova víra s pojmem náboženská víra. Já myslela tu první, víru obecně. Neznám člověka, který by neměl svou víru. Víra, že jsou věci dělat líp, a touha to uskutečnit nás becně posouvají dál. Tak jsem to myslela.

  OdpovědětVymazat
 17. Lenko, v tom případě, bych navrhoval tupý, pocitově sterilní a poeticky příšerný popis, a to, že se jedná o hypotetický informační komplex, který je tvořen spuštěným softwarem a daty potřebnými k provozování života, což způsobuje, že se nám nechce umřít a dobu do své smrti se snažíme vyplnit pokud možno smysně (opak nesmyslně, ale i ostatní významy nejsou od věci).

  OdpovědětVymazat
 18. ad 19: Vždyť to říkám: víra. :-)
  (čtyři písmena a je to. Bych to moc neokecávala cizími slovy, leda bys chtěl psát odborný článek, tam se platí od délky, že? :-))

  OdpovědětVymazat
 19. Víra je sebeklam, podobný zamilovanosti. Není to ani \"láska\", protože ta je dialogem, a u víry jaksi mluvit není s kým, leda s vlastními halucinacemi.

  OdpovědětVymazat
 20. Víra je základní nastavení člověka, jak tento svět vlastně funguje.
  Čemu věříš ty, Jessie? Sobě, mamince, panu Klausovi, vědeckým výzkumům ..... ????? Věříš že bůh existuje nebo věříš, že bůh neexistuje? Věříš v moc peněz? Věříš, že tvé tělo je zdravé? Věříš, že každé ráno vyjde slunce a věříš, že se zrovna neblíží nějaký velký meteorit, který nám to tu spočítá nevždy? ..... ???
  To všechno je víra. Tedy podle mne.

  OdpovědětVymazat
 21. \"Víra je základní nastavení člověka, jak tento svět vlastně funguje.\" - jako že to někdo řídí?

  Když něco je zjevné, prokázané, vidíme to atd., tak to není víra.

  OdpovědětVymazat
 22. Lenko, já bych to nazval spíš slovem úsudek. Páč tomu mohu věřit, jen do té doby, než změním názor. U víry se domnívám, změna názoru se tak nějak nekoná.

  OdpovědětVymazat
 23. ad 23: Jak řídí? - Sami sebe nastavujeme - jako sluncečnice za sluncem otáčíme se za tím, co chceme vidět.

  ad 24: Úsudek není zas tak daleko od víry. V mnohém se ony významy překrývají. Jak jsi došel k tomu, že se změna názoru - víry někoná? Ty neznáš lidi kteří konvertovali sem a tam, z věřícího se stal v Boha nevěřící a naopak. Se děje denně a pořád.
  Miliony lidí v něco věří, dokud se to setkává s jejich zkušeností, ve chvíli, kdy mají zkušenost, která se nedá napasovat do jejich současné víry, začnou přemýšlet a dojdou často k jinému úsudku.

  OdpovědětVymazat
 24. ad 23: ad \"Když něco je zjevné, prokázané, vidíme to atd., tak to není víra.\"
  - je málo vědeckých objevů a dokázaných pravd, které se ukázaly později mylné? Pravda je věc podléhající našemu vývoji.

  - když to vezmeme globálně, tak všichni věříme v existenci tohoto světa a hmotných věcí. Třeba že to, čemu říkáme stůl, je pevné. A přitom všechno, co vidíme, vlastně není - je to jen nějaké vlnění a my jsme taky jen vlnění....... co tedy vlastně jsme? Jsme to, čemu věříme a na čem se dokážeme dohodnout. Na vlnění si nehrajeme, páč bychom se zbláznili. Zatím.
  (trochu jsem to zjednodušila, ale možná to nebude vadit)

  OdpovědětVymazat
 25. Lenko, napsala jsi, že \"Víra je základní nastavení člověka, jak tento svět vlastně funguje.\" Dobře, tak jak funguje, jaká je tvoje víra?

  OdpovědětVymazat
 26. Lenko, to co popisuješ, je Současná Úroveň Poznání. Nahrazením původního významu slova tvým výkladem, se z toho slova nestane to, co vykládáš. Přece jen bych se přiklonil ponechat význam slova víra tomu, že se to moc nemění. Ostatně existuje krásné české slovo \"bezvěrec\" pro ty, kdo víru ztratili, tudíž ji nemají, tudíž víra je něco co se nemění, tudíž je tvůj výklad pomýlený.

  OdpovědětVymazat
 27. ad27: Odověď by byla moc dlouhá, to sem asi nepatří. Koneckonců já se ptala první, v co věříš. :-) Jestli chceš, tak na mém blogu nebo mailem cokoli, kdykoli ....

  OdpovědětVymazat
 28. ad 28: Máš pravdu, že současná úroveň poznání je s vírou těsně spjata a jedna na druhé hodně závisí.
  Já se snažila nabídnout širší pohled na obsah pojmu víra ... ty pořád setrváváš na obsahu náboženská víra. Proto se nemůžeme dohodnout.

  Víra - víra každého individua - se v průběhu života často (ne vždy) mění. Také se mění víra společnosti - v závislosti na dosaženém poznání. Náboženská dogmata se mění málo, vždy jen musí ustupovat jasným a dokázaným věcem - např. že Země je kulatá a obíhá kolem Slunce. Ale to není víra. - To tím chtěl básník - nepomýlený :-) - říci.

  OdpovědětVymazat
 29. Lenko, proč by to sem nepatřilo? Jinak klidně i u tebe na webu, když dáš takové téma :-).
  Co se týče víry, tak navrhuju, abychom se bavili o víře v nějaké uspořádání světa, vesmíru - ta základní otázka je, jestli to někdo (něco) stvořilo a řídí, ne? Ostatní víry, jestli třeba věřím svému manželovi :-)), to bych ponechala stranou :-).

  OdpovědětVymazat
 30. Lenko, u slova víra se jedná o terminologický problém. Slovo víra bude mít vždy náboženský/duchovní/esoterický nádech, který se aplikuje na věci
  a) reálně existující, které nemůžeme prokázat (zatím nepoznaná realita a její projevy, může sem patřit i náboženství a duchovní projevy)
  b) reálně neexistující, které nemůžeme prokázat. (může sem patřit náboženství a duchovní projevy a vše co se nevejde do a, c ,d)
  U věcí:
  c) reálně existujících, které prokázat můžeme (např. současná úroveň poznání, realita, ověřitelné jevy)
  d) reálně neexistujících, o nichž bezpečně víme, že neexistují (např. Neviditelný Růžový Jednorožec)
  nemá pojem víra smysl.

  Na vysokohorského kamzíka nemusím věřit, můžu se na něj jít podívat do ZOO. Vzorce si mohu odvodit a nemusím v ně věřit. Na Neviditelného jednorožce věřit nemá smysl, protože je přesně známo kdy, kde, jak vznikl a kdo ho vymyslel.

  Takže pokud se jedná o postoje a názory založené na prokazatelných věcech, volil bych spíše než slovo víra některé neutrální a citově nezabarvené slovo: postoj, životní postoj, světonázor, přesvědčení. Aplikováním slova víra na tyto postoje je nevěrcům podsouváno, že v něco věří a to nutně nemusí být pravda. Slovo víra bych ponechal věrcům libovolného druhu.

  OdpovědětVymazat
 31. ad 31: Jessie, vyložit mou víru, to je na knížku, Když to řeknu jednoduše, tak je šance, že to zkazím, zdiskredituji. - Dobře, já to tedy napíšu, stručně .... ach jo. :-)

  Zatím tedy mohu odpovědět na tu tvou otázku takhle:
  Moje pojetí světa: Člověk stvořil myšlenkový svět, novou kvalitu energie - myšlenky. V tomto světě platí jisté zákonitosti. Stejně jako v chemii platí chemické zákony, ve fyzice fyzikální a trochu se to prolíná ... A tyto zákonitosti naše životy i tělo samotné ovlivňují - podobně jako fyzikální a chemické zákony.
  Tento myšlenkový svět je pro nás všechny společný, je to energie, ve které se pohybujeme. Není nic mimo ni, je všude, jen my si ji uvědomujeme - v sobě a my s ní umíme zacházet (tedy jak kdo, žejo). Někdo tomu říká Universum, někdo Vědomí a někdo Bůh.
  Takže člověk tohle všechno stvořil a člověk si řídí svůj život v podstatě sám (akorát ještě nezná všechny zákonitosti a mechanismy) Ale klidně se může říct, že svět řídí Bůh, protože Bůh jsou (dle mého pojetí světa) naše myšlenky, myšlenky celého lidstva, paměť lidstva...
  Takhle nějak.

  Takže mám svou víru, než to vědci odhalí a dokážou. Pak se tomu bude říkat Současná Úroveň Poznání. :-)

  Odpověděla jsem srozumiteleně?

  OdpovědětVymazat
 32. Tak to mě překvapilo a zaskočilo, Lenko, něco takového čtu poprvé :-). Nechám si to projít hlavou. Fakt to má něco do sebe, možná to ani není víra, protože ten \"myšlenkový svět\" zřejmě reálně existuje, i když není viditelný očím.

  OdpovědětVymazat
 33. ad 34 a 32: No, právě, Jessie, mám trochu problém s termínama - ne Vláďo, s tebou problém nemám, to nikdy!:-) Doufám, že ani ty se mnou. Až mě někdy budeš mít dost, stačí říct a já zmlknu - na chvíli. :-))

  Právě si myslím, že v naší ateistické zemi, jak se říká, stejně každý něčemu věří - neví však čemu. Věří v NĚCO.
  Taky si myslím, že věřit ve vědecké výzkumy, je dobré, ale taky je to do určité míry víra. Víra v to, že výzkum nebyl zmanipulován, dobře vyhodnocen, dobře nastaven .... atd. Já vím, není to totéž, ale není to věc zanedbatelná. Je to stejné, jako víra v manžela(ku), že nás nepodvede. Je to předpoklad, zacházení s nejistotou a nejistota je tu skoro vždy, v určitém procentu. Co dělí předpoklad od víry? Množství indicií?

  Nebo třeba zde zmíněný velký růžový jednorožec. Že neexistuje? No, zatím neběhá v ZOO ani ve Stromovce, ale že neexistje, bych si netroufla říci. Existuje v myšlenkách. Už je vytvořená forma. A kde je forma, je jen otázkou času a určité energie, aby se forma naplnila obsahem. Tedy existuje to, v latentní formě. (Docela průšvih, když to domyslíme). A dál bych se raději nepouštěla.

  OdpovědětVymazat
 34. Ano, Lenko, to se mi líbí, že na to jdeš takhle z gruntu, o vědě taky moc valné mínění nemám. Ale přesto bych rozlišovala VÍRU v něco jasně nereálného, co nemůžeme nikdy vidět, a DŮVĚRU ve své schopnosti vidět a poznat. Máš pravdu, je to o termínech, a taky o otevřenosti přijímat něco jiného, nelpět strnule na nějakém dogmatu.

  OdpovědětVymazat
 35. ad 36: No, Jessie, já na to ani moc z gruntu nejdu. Zatím jen obšlapuji ve vyjádřeních opatrně kolem dokola. Ráda bych naznačila, že všechno může být ještě malinko jinak, než vědci zatím vybádali nebo než tvrdí náboženská dogmata. Někde to má spojovací body ... Ráda bych, aby existoval respekt jedněch vůči druhým, protože každý má svou část pravdy.
  Dnes jsou dle mých pozorování např. křesťané velmi otevření, často otevřenější než ateisté.
  Dogmata a předsudky spatřuji na obou stranách.

  Logická úvaha není jedinou metodou poznání. Pokud v sobě vypěstujeme dostatečně silnou touhu a pokoru, je možný i třeba intuitivní vhled, který může badatele posunout, otevřít mu nové obzory...

  Třeba takové reálno a nereálno, jak říkáš. Když je vše jenom vlnění, pak by teoreticky mělo jít prostrčit třeba ruku svým tělem. Řekneš, že je to blbost. Ale zas tak moc není. Nicméně nám v tom brání myšlenková forma: \"Toto je naše tělo, to nejde.\" Je tak zažitá, že to prostě nedokážeme. - Tak je to se s kdečím. Něco reálně možné není, samozřejmě, ale hranice reálna jsou (i dle mých zkušeností) mnohem mnohem dál, než je všeobecně považováno.
  O tom jsem přesvědčena.

  OdpovědětVymazat
 36. Z gruntu, jak se to vezme. Máš pravdu, že pokud by to mě,o být opravdu z gruntu, tak by to chtělo nějakou metodu. Ale já si moc cením toho \"že všechno může být ještě malinko jinak\". Kdyby nic jiného, tak takováhle \"otevřenost\" je nesmírně cenná, pro mě víc, než \"vědecké\" znalosti, nebo \"náboženství\", na kterých se člověk zašprajcuje.

  Tu tvoji víru, že nějakým \"intuitivním vhledem\" je možné poznání, jsem mívala taky, to máš do doby, než potkáš někoho, kdo tvými nezvratnými, takto získanými jednoduchými pravdami otřese :-). Zrovna takového člověka potkávám :-).

  Ráda si o těchto věcech povídám, hlavně takhle v klidu, taky musí být čas a nálada. Tak když něco k tomu bude třeba u tebe, tady nebo jinde, tak se zas někdy uvidíme :-).

  OdpovědětVymazat
 37. Tak jo, něco časem u mne spáchám a otevřu diskusi. Díky za zájem o téma, potěšilo to.

  Zatím jen poznámečku, že intuice nesmí zůstat bez rozumového, logického, zvažování a naopak, rozumové poznání bez jakéhosi vnitřního vedení či souhlasu apod. je slepé.

  OdpovědětVymazat
 38. Michale, děkuji za obšírný komentář. Netroufám si polemizovat s vašimi tvrzeními. Spíš by mě zajímalo jak se pozná, že pravdou je to co píše bible, a ne například to, co píše korán. Nebo jak se pozná, že pravdu nemá nějaké z východních, či jiných náboženství.
  Asi máte pravdu, že Ježíš v pekle není a to ani v islámském, protože islám považuje Ježíše za předposledního z proroků. Ale všichni ostatní svatí v islámském pekle jsou, protože tam se ocitnou všichni, kdo v islám nevěří.
  Ještě je zajímavý pokles účinnosti Boha. Dřív se s osobním zasahováním a trestáním smrtí nijak nemazal. A to měl málo věřících, takže pro něj byli nějakým způsobem cenní. Ovšem v historické době neexistují žádné záznamy, které by uváděly jeho osobní angažovanost v této věci. Z poslední doby není znám jediný případ, že by Bůh osobně zlikvidoval jediného nevěřícího, nebo neposlušného věřícího, ačkoliv se mu dost pomnožili a má jich relativní nadbytek. Ke všemu to vypadá, že v poslední době prohrává na body s Aláhem. Myslím, že by se měly prozkoumat tyto znepokojivé otázky.

  OdpovědětVymazat
 39. Pravda že Bible jediná kniha jediného živého boha : je Pravdivost a splnění proroctví, otevřenost pisatelé píší o svých chybách a omylech a to například v koronikách moc neobjevuje, morální měřítka, moudrost která v ní je obsažena, praktické informace, přesnost, kterou sami pisatelé nemohli ve své době znát Bibli psalo asi 40 můžů a přece je tak jednostná protože byla inspirována Bohem, dalším důkazem je Ježíš historicky prokazatelná postava která potvrzovala pravdivost bible a skutečnost že Je Stovořitel Bůh Ježíš to dokazoval a mluvil o svém otci Bohu. Jediná bible je knihou celého světa je zázkrak že i přes silné snahy od satana zničit jí například pálení je zde a zná jí celý svět a bůh davá naději všem národům jak ježíš řekl jděte proto a činte učedníky ze všech národů a ne pouze muslimům nebo čínanům apod. Pravá kniha od Boha jmusí byt jedinečná a musí byýt dostupná všem lidem na celém světě, a pokud jde o Korán v mnoha věcech kopíruje ale není to boží slovo dopis od boha je Bible. Proč bůh trestal a nyní ne
  Ono se zdá že mluvení z Bohem a trestání měli židé na dením pořádku ale ono to tak nembylo mezi těmito ukáy bylo třeby mnoho let a týkali se jen některých lidí - ale i přesto se děli Izrael byl vyvolený národ veřejně to věděli židé měli smouvu od Abrahama proto si sůvj národ Bůh hlídal a také ho trestal když ho neposlechli protože oni měli jasný zákon který znali a který museli dodržovat a za to měli Boží požehnání a ochranu před ostatními národy ale židé již nejsou Boží lid nyní je boží lid ten který začal ježíš kristus a to byli první křestané a pak jeho následovníci a nyní další skupina která pokračuje v Ježíšově čistém učení a zdravích nauk neposkvrněných od tradic, dogmat či jiných pohanských naauk, také bible je pro náš příklad aby jsme viděli jaký bůh je že je misosrdný ale může se i rozhněvat ael opproti jeho lásce a tomu proč lidi stvořil jakou krásnou Rajskou zahradu aby v ní žili Na věky ve zdraví bez zármutku a štasně a že toto své předsevzetí má pořád a také se musí splnit protože Bůh se nemění a to krásné ujištění že to tak bude že máme naději žít v tomto pozemském ráji a mít naději dokonce i na vzkříšení je opravdu pouze malý odlesk jeho slávy a lásky k nám lidem jaký o nás má tak velký a všemohoucí stvořitel vesmíru a všeho kolem nás jak Za všechnu špatnost si můžeme sami a také Satan ketrý je nyní takzvaným bohem o protože jemu leží celý svět u nohou takže jemu je třeba připisovat zlo a ne bohu ale my máme na výběr jestli sloužit satanovy i když nevědomě a to znamená byýt nevěřící, nebo různá falešná naboženství nebo sloužit bohu a mít stoho užitek nyní a hlavně z budocna v Ráji ketrý je velice blízko.a nezáleží na počtu věřících naopak svět je ničrmný pouze spravedliví zdědí zemi, a široká a prostorná jesta a brána která vede do zničení a je mnoho co po ní jdou ale uzká a stísněná je cesta do záchrany ale málo je těch kteří jí nalezájí

  OdpovědětVymazat
 40. Michale, právě tvrzení, že bible obsahuje splněná proroctví poměrně spolehlivě vyvrací tento článek. A také tvrzení, že je to jediná kniha je dost odvážné. Pokud vím, tak korán nadiktoval bůh Mohamedovi přímo a on to jen zapsal. Což je mnohem silnější tvrzení, než že nějací lidé dali hlavy dohromady a napsali něco o čem si mysleli, že to inspiruje bůh. Jinak korán je taky jedinečný a dostupný lidem na celém světě. Ke všemu boží slovo v koránu je přímo boží a nikoliv zprostředkované, jako v bibli.
  Také není v pořádku, že křesťané uctívají člověka jako boha, i když se to omlouvá tím, že je to boží syn. To musí být nějaký omyl. Proč bych se měl spokojit s kováříčkem, když můžu jít přímo ke kováři. Já to vidím tak, že si bůh chvíli hrál se svým vyvoleným národem, ale pak mu synáček přebral firmu, s tím, že to dělá úplně blbě, trestání zabíjením není v módě a on, že to bude dělat jinak. Asi se museli dost pohádat, protože starý pán pro synáčka nehnul prstem, když mu ho zabíjeli. Když však viděl, že mladej měl pravdu a křesťanství se šíří, tak si vybral Mohameda a založil konkurenční islám. To vysvětluje ten jeho nezájem projevovaný rezignací na jakékoli boží projevy. Ke všemu se ukazuje, že to s tou všemohoucností nebude až tak horké, protože má kapacitní problémy s počtem duší. Nějak se mu nevejdou všichni do ráje, takže musí provádět selekci.

  OdpovědětVymazat
 41. O bIlbli se musíš přesvědčit sám a ne z nějakého článku a abychom rozuměli bibli je lepší kdyz v ní pozorujeme i lidské uvažování a chyby pro náš příklad ale jsou i přímé výroky boha a ti lidé se ani neznali a z jejich hlavy to nemůže být to byl věrší zázkrak než co jsou v bilbi zapsány ani to nebyli spisovatelé ale obyčejní lidé takže by těžko vymýšleli morální zásady pro celá tisíciletí a ktěm prorocví já vidím že se všechny splnili a ještě splní. Máš ale pravdu že křetantvo uctívá ježíše jako boha to je špatné a tím se dostáváme k pohanské nauce o trojici která vznikla až dlouho po smrti ježíše smícháním pohanských nauk a tradic s pravým křestanství které odpadlo od čistého uctívání příjmutím pohanských tradic a nauk a různými kompromici jako jsou např: nebliblické: duše po smrti odchází, nebo peklo, trojice , vánoce, modlyuctívání svatých atd. to a spoustu dalších nebiblických doktrín to znamená že první křestané jasně věděli že ježíš je spasitel a Boží syn že existoval dříve než se narodil jako člověk ale věděli že není Bůh ale poslušný syn který dělá to co vidí u Otce, dokonalý obraz je jasné že není bůh z mnoha důkazů - modlil se k bohu, bůh nemohl zemřít , Boha nikdy nikdo neviděl, říká že otec je větší než on a stále tvrdil že je boží syn ano je velmi důležitý pro víru a záchranu ale uctívání patří pouze Bohu. bůh poslal ježíše na zem ne aby ho záchránil před smrtí ale aby zemřel za naše hříchy jako výkupné to byl ten největší dar od boha pro nás lidstvo toje co? lidi sami ztratili věčný život ale bůh vybral va zaplatilil výkupné za nás.a musel to být někdo dokonalý aby výkupné mělo stejnou cenu protože adam byl také dokonalí. takže se nehádali ale syn miluje otce a otec miluje syna to je v bibli a dělá poze vůli svého otce. s těmi dušemi to nechápu protože kapacita je veliká Ráj bude na zemi v nebi bude pouze 144000 pomazaných duchem svatým ale na zemí budouti kteří budou zapsáni v knize života to znamená ti co zemřeli a a ti co přežijí do nového světa do ráje a jejich počet není znám a všechny nábožesntví co tohle neříkají jsou falešná a takže ani islám není pravým a jejich původcem je Satan který svádí celou obydlenou zemi .

  OdpovědětVymazat
 42. ahoj michale rad bych vedel odkud mas toto poznani.byl bych rad kdybys mi odpovedel. s pozdravem josef.

  OdpovědětVymazat
 43. BohemianAnonymus9. února 2009 16:06

  Opravdu skvělý portál, na který jsme již dlouho čekali. Snad se časem vyrovná svému konkurentovi, např. Vrba.NET.
  http://vrbanet.blogharbor.com...tml.

  PRO TUTO ÚVAHU PŘIPUSŤME, ŽE BIBLE JE ŠPATNĚ. Ovšem negovat cokoli dokáže každý hlupák. Desetiletí to prováděli komunisté s obdivuhodnou buldočí pitomostí – KRITIZOVALI NĚCO, CO VŮBEC NEZNALI.

  Tento portál je tedy založen na negaci. Ovšem na negaci není možné postavit nic pozitivního. JAKO VELKOU CHYBU TOHOTO PORTÁLU VIDÍM TO, ŽE NÁM NEŘÍKÁ, CO JE TEDY DOBŘE: Buddhismus, islám – či snad marxismus-leninismus???

  JE-LI VŠAK VŠECHNO ŠPATNĚ, PAK OVŠEM NECHÁPU, PROČ SE TENTO PORTÁL SPECIALIZUJE JEN NA BIBLI???

  Souhlasím s uživatelem (vlada), že diskuse s křesťany na tomto podkladě nemá cenu. Pro poznání Bible totiž platí tento princip: KDO NENÁSLEDUJE, TEN NEPOCHOPÍ. Jen následovníku Kristovu jsou postupně odkrývána biblická tajemství. BIBLE JE KNIHOU VÍCE ÚROVNÍ – A HLOUBKA BIBLICKÝCH TEXTŮ JE PRÁVĚ DÁNA JEJICH POČTEM. PRO TY, KDO NENÁSLEDUJÍ KRISTA ZŮSTÁVÁ KNIHOU ZAVŘENOU – COŽ OSTATNĚ DOKUMENTUJE I ZÁKLADNÍ ČLÁNEK PROVOZOVATELE TOHOTO PORTÁLU.

  Proto následovník Kristův základě zde propagovaném nepřijme diskusi asi z těchto důvodů: jednak proto, že jeho poznání je už kvalitativně dál, než poznání než poznání toho, kdo Krista nenásleduje, dále pak proto, že taková diskuse je opravdu ztrátou času. JÁ OSOBNĚ BIBLI NIKOMU NEVNUCUJI, NEBOŤ SÁM SPASITEL SE NIKOMU NEVNUCOVAL.

  Protože argumenty uváděné provozovatelem tohoto portálu nemají moc či sílu zničit víru následovníků Kristových, považuji existenci tohoto portálu za zbytečnou. JESTLIŽE PROVOZOVATELI NA BIBLI NEZÁLEŽÍ – PROČ O NÍ VŮBEC DISKUTUJE, V ČEM SE VLASTNĚ CHCE UTVRDIT???

  Nebylo by pak lepší věnovat se něčemu užitečnějšímu, nebo příjemnějšímu, např. posezení u sklenky dobrého vína s přáteli?

  BohemianAnonymus

  OdpovědětVymazat
 44. BohemianeAnonymusi, výskyt jednotlivých náboženství je územně podmíněný. Jestliže se člověk narodí o pár kilometrů jinde, tak za jedinou a pravdivou bude považovat místní variantu víry. Z tohoto poznatku se usoudit, že provozování víry je lokálně podmíněné a veškerá prohlášení týkající se jedinečnosti, pravdivosti a správnosti příslušné víry mají pouze místně omezenou platnost.
  Navíc, když blíže prozkoumáme příslušné náboženské mytologie, plné nepřesností a v průběhu doby vyvrácených tvrzení můžeme dojít k oprávněnému názoru, že provozování libovolného náboženství, nemá nic společného s rozumem a jedná se jen a pouze záležitostí víry, takže je z principu jedno, jestli se jedná o uctívání mrtvoly Ježíše, Lenina, nebo Turkmenbaši.
  No a protože věrci mají své klubovny, kde se mohou scházet, rozjímat, případně utužovat své přesvědčení zpěvem, tak nevěrcům nezbývá, než publikovat svoje názory na internetu.
  Pozitivní na celé záležitosti je to, že i když se po seznámení se všemi podivnostmni a nelogičnostmi příslušného náboženského směru někdo rozhodne k víře přistoupit, tak se jedná o silnou osobnost, kterou jen tak něco nerozhází, čímž dochází ke zkvalitnění příslušné náboženské obce, což považuji za užitečné.

  OdpovědětVymazat
 45. ahoj Jozefe nevím jestli tě potěším ale od Svědků jehovových,

  a ti právě nemají jak říká vlada lokální působnost a nezáleží kde se člověk narodí ani do jakého náboženství ale na tom jestli chtějí úpřímě poslouchat boha a najít přesné poznání pravdy a sami se rozhodnout nebo ne

  OdpovědětVymazat
 46. ahoj michale ja sem si to myslel,ja jsem tam byl taky byl jsem jako nepokrteny zvestovatel.a co ty? si tam jeste?

  OdpovědětVymazat
 47. Ahoj studuji a jsem nepokrteny ale znam pravdu od malicka mam zkusenosti i s jinymi nabozenstvymi a a to ze svedkove maji to pravo poznani o tom nepochybuji a co ty proc uz nejsi?

  OdpovědětVymazat
 48. Ahoj to je na dlouhy povidani,ale chtel sem se te zeptat,co si myslis o tom roku 2012?

  OdpovědětVymazat
 49. To závisí na tom jestli se budeme bavit o gregoriánském, juliánském, islámském měsíčním, islámském slunečním, mayském, egyptském a libovolném jiném kalendáři.
  Jinak z historie je známo, že naprosto všechny předpovědi zániku byly 100% neúspěšné, což naprosto vymyká z teorii pravděpodobnosti a svědčí to o tak totální neschopnosti předpovídačů, že to snad ani nemůže být horší.

  OdpovědětVymazat
 50. Roku 2012 se nestane nic, pro ty, kteří nejsou připraveni to přijmout. Ti kteří jsou na opačné vibrační hladině si toho naopak budou velmi dobře vědomi.
  Jinak uvedený článek opět vychází z naprosté neznalosti faktů a tou je ztotožňování Řeckořímské církve a Křesťanů, takže na špatných základech vznikl velmi, velmi zkreslující desinformační paskvil, omlouvám se za kritiku. Ovšem jak vidím, všem přítomným diskutujícím to naprosto vyhovuje, takže je to zde pro Vás naprosto vpořádku.

  OdpovědětVymazat
 51. Naprosto se také ztotožňuji s komentářem přispěvatele jménem BohemianAnonymus

  OdpovědětVymazat
 52. ad 53) To je zajímavá modifikace. Chápu to tak, že v roce 2012 tedy dojde k výběrovému efektu a doplatí na to ti, kdo prostřednictvím opačných vibračních hladin v katastrofu věří.
  ad 54) Naprosto se ztotožňuji se svým komentářem 47.

  OdpovědětVymazat
 53. Tak to jsme tedy silné osobnosti :-)

  OdpovědětVymazat
 54. Co se týká r 2012, tak nejsi daleko od pravdy. Ve skutečnosti je to následovně. Vibrační hodnota Planety Země se v současnosti zvyšuje poněkud ryhleji a rychleji. Souvisí to s postavením planet navzájem k sobě, k celé galaxii, ke galaktickému středu, čili k centrálnímu slunci (naše slunce spolu s celou sluneční soustavou také obíhá, to všichni víme, že ano). Bytosti, které se budou vibračně nejvíce blížit vibracím Země v daném čase, zažijí neobvykle rychlý posun vědomí směrem s transformací a evolucí. Svezou se, protože se změny budou odehrávat v jejich vibračním pásmu. Naopak bytosti, které budou vibračně vzdáleny, ty které budou mít nastaveny přijímače na úplně jiných frekvenčních stupnicích, pro ty to bude počátek obrovského propadu, tvé oblíbené degradace. Tak jako rádio umí zachytit vlny pouze ty, na které je nastaveno, tak člověk, kterému funguje vědomí v určitém frekvenčním rozmezí, nemůže zachytit změny, které se odehrávají ve frekvenčním rozmezí jiném,dosud jím nepoznaném.

  OdpovědětVymazat
 55. Bohužel nemáte započítán Doplerův efekt, takže se vám celé vibrační pásmo posune právě na ty úplně jiné frekvenční stupnice uvedené v textu.

  OdpovědětVymazat
 56. No, myslím že Doplerův efekt, byl takový výstřel od boku...nic moc.

  OdpovědětVymazat
 57. Ahoj rok 2012 v Bibli je napsáno že o tom kdy příjde konec světa - tedy zničení ničemných lidí ne úplná apokalypsa - se píše že to ví jen Bůh nikdo jiný a ježíš je ště doplnuje že to bude pro všechny překvapení takže rok 2012 padá to by moc překvapivé nebylo ale blíží se to a kdo chce být zachráněn tak by stím měl něco dělat ale sloužit bohu se nedá ani ze strachu ale z lásky...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Když někdo vyhrožuje, že zničí svět a vyžaduje službu z lásky, tak je to dost ideologicky pomýlené. Něco jako stokholmský syndrom teroristy a jeho obětí.

   Vymazat
 58. Komerční spam byl smazán a autorovi byly zakázány komentáře.

  OdpovědětVymazat
 59. Máš tu dost zajímavých a podnětných myšlenek.
  Možná je škoda, že je to všecno na jediném místě a tudíž značně nepřehledné.
  Také by bylo bezva roztřídit, co skutečně „nevyšlo“ a co je pouhé nepochopení událostí Bible. Možná by to stálo za to, aktuální to je (a bude) stále.

  OdpovědětVymazat
 60. Ztracený komentář:

  kjfriedo30. července 2011 13:56

  Skutočným autorom tohto textu je Aleš Vyhnal, člen Spoločnosti Prometheus na Slovensku a sekularny humanista.
  Pôvodný článok z Neviditelného Psa sa nachádza tu:
  .
  ÚVAHA: Zimní slunovrat nebo Vánoce, ateismus vs. teismus
  http://archiv.neviditelnypes.lidovky.cz/clanky/2004/12/40701_11_0_0.html
  .

  OdpovědětVymazat
 61. Písmo praví:

  1Kor. 2:14 "Ale tělesný člověk nechápá těch věcí, kteréž jsou Ducha Božího, nebo jsou jemu bláznovství, aniž jich může poznati, proto že ony duchovně mají rozsuzovány býti."

  Dále Písmo praví:

  1Kor. 1:18 "Nebo slovo kříže těm, kteříž hynou, bláznovstvím jest, ale nám, kteříž spasení dosahujeme, moc Boží jest." (Bible kralická)
  BA

  OdpovědětVymazat
 62. Bible také praví, že je pro chudé duchem, kterým nabízí blahoslavení.

  OdpovědětVymazat
 63. Ani nevíš, jaký je biblický smysl termínu "chudý duchem" - ani to nemůžeš poznat - viz 1Kor. 2:14 a další - a přesto tím termínem operuješ! Proč se vyjadřuješ k věcem, o nichž nemáš nejmenšího ponětí??? To přece dělali komunisté - s nulovým výsledkem - a znalí lidé se jim smáli! Následovníci Kristovi jsou zde už 2000 let - a ty si ve své omezenosti myslíš, že jejich vírou otřeseš??? Jediné, čeho dosáhneš je to, že si vykoleduješ Boží hněv a staneš se Božím nepřítelem!!!! Je mi tě opravdu líto . . . Přečti si třeba tohle:
  http://notabene.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=4181&mode=&order=0&thold=0
  BA

  OdpovědětVymazat
 64. Pokud něco nelze poznat, nemá cenu se tím zabývat. Kromě toho hysterický smích, jako reakce na prožité, či zdánlivé nebezpečí se vyskytuje zvláště u osob s nižším intelektem. Konfuciánství je tu s námi 3500 let. Takže s dlouhověkostí bych se moc nevytahoval. Rád bych se s nějakým bohem setkal, pokud to není vyslovený idiot, mohli bychom si dobře pokecat.

  OdpovědětVymazat
 65. Konfucianismus je filosofický směr - zatímco následování Krista je entitou vyššího řádu. Ale to určitě leží mimo tvůj myšlenkový obzor.

  Je jisté, že pro tebe platí:
  Mt. 7:6 "Nedávejte svatého psům, aniž mecte perel svých pod svině, aťby snad nepotlačily jich nohama svýma a obrátíce se, neroztrhaly vás."

  A pokud jde o smích, nejen znalí lidé - ale i Bůh se směje! Ale z jeho smíchu jde hrůza!!!
  Ž. 2:4 "Ale ten, jenž přebývá v nebesích, směje se, Pán posmívá se jim."

  Podle toho, co zde předvádíš, jsi na cestě do pekel. Až budeš umírat a budeš transferován na druhou stranu (a já jsem tam už byl), pak v Kristově světle poznáš, co jsi měl dělat - ale bude ti to už k ničemu - budeš v definitivu, kde už nic nepůjde vrátit zpátky. Už nebudeš mít tělo, abys své zajisté ušlechtilé záměry zrealizoval.

  Jsi skutečně politováníhodný člověk - a pokud ti vůbec mohu radit - čiň pokání!!!
  BA

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud leží mimo myšlenkový obzor, tak je vcelku jedno jestli je Kristus filosof, nebo entita vyššího řádu.
   43,837 "Kdo sobě činí i jinému může."
   55,687 "Nebudeš ctít nikoho, kdo je na věky vzdálen současné úrovni poznání."
   Na křesťanech je nejlepší, že každého posílají do pekla, přejí mu smrt, život v marnosti a nutí k pokání.
   Než se stát takovou troskou to raději vyjít na zápraží podívat se na západ slunce a mít se dobře.

   Vymazat
 66. Jsi skutečně zmatený člověk - já tě neposílám do pekla, jen konstatuji, že tam kráčíš sám! A že ti jako křesťan (křesťané), nebo lépe kristovec (kristovci) přeji smrt???? Co se mi to snažíš podsunout!!! Co je tohle za úroveň???

  Jak bych ti vůbec mohl přát smrt - když sám Bůh ti ji nepřeje??? Rozhoduji snad já sám, nebo kdokoli jiný z lidí o tvé věčnosti??? Poslechni si laskavě toto:

  Jr. 29:11 "Nebo já nejlépe znám myšlení, kteráž myslím, o vás, dí Hospodin, myšlení o pokoji, a ne o trápení, abych učinil vašemu očekávání konec přežádostivý."

  Ez. 18:32 "Však nemám libosti v smrti toho, jenž umírá, dí Panovník Hospodin. Obraťte se tedy, a živi buďte." (!!!)

  Ez. 33:11 "Rci jim: Živť jsem já, dí Panovník Hospodin, žeť nemám líbosti ve smrti bezbožného, ale aby se odvrátil bezbožný od cesty své a živ byl. Odvraťtež se, odvraťte od cest svých zlých. I proč mříti máte, ó dome Izraelský?" (!!!)

  A NAKONEC:
  J. 3:16 "Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho nezahynul, ale měl život věčný." (!!!)

  To, že kráčíš do pekel, nepravím já - ale Písmo!!!
  1Kor. 1:18 "Nebo slovo kříže těm, kteříž hynou bláznovstvím jest, ale nám, kteříž spasení dosahujeme, moc Boží jest."

  JE TO NA TOBĚ!!! Z Boží strany je ruka záchrany vztažená v k nám neustále. nezbývá, než se jí chytit - nebo utonout!!! Kdo má Krista, má život (1J. 5:12).

  Měl by se nad sebou zamyslet, činit pokání a přestat se zde po léta ztrapňovat.

  Vše dobré ti přeje BA


  OdpovědětVymazat
 67. Předhazovat někomu, že má umřít a to ještě za pomoci neživé knihy je dost zbabělé. Vymlouvat se na texty dávno mrtvých lidí a omlouvat tím svoji aroganci, nedostatek úcty k životu a celkovou životní zapšklost je projevem omezenosti.
  Al: Kdož usiluje o to, aby svůj život prožil bez útisku jiných bude odměněn spokojeností a úctou přišedších.
  Cv: Podlézavost vyšší moci nikdy nedochází obdivu ostatních, jak z výše mravencem se takový jedinec jeví a úcty sobě dojít nemůže.
  En: Nepřej nikomu nic, co nepřeješ zároveň sobě. Čas může přijít, že litovati budeš, leč bude již pozdě napravit všechno zlo a chyby, které jsi v životě udělal.
  A nakonec:
  Fň: Pokud vyženeš ze svého srdce zlobu a zášť k jiným, která se v tvém srdci ukrývá žalu pozbudeš a budeš lepším člověkem.

  OdpovědětVymazat
 68. Komu není rady . . . .
  BA

  OdpovědětVymazat
 69. Pokud je rada moudrá, lze ji přijmout.

  OdpovědětVymazat