neděle 20. dubna 2014

Energie Shambally - Jak to funguje

Ve veřejné sféře jsou často abstrahovány multidimenzionální fenomény jako energie Shambally, energie Reiki a řada dalších. Jistě se shodneme na tom, že v důsledku abstrahování těchto fenoménů vzniká řada nepravd. Proto bych chtěl energii Shambally uvést na pravou míru. Budu se věnovat zejména jejím interakcím s lidským tělem.

Bezbolestné světlo by @Teo

Všechny stroje vyžadují nějakou formu energie k tomu, aby mohly konat práci. V některých strojích konají práci svaly. Sval je hromada proteinů, která rozštěpí adenosintrifosfát (ATP) a kontrahuje se. Pokud chceme myslet, můžeme za tímto účelem využít mozek, což je velmi složitá síť 86 miliard neuronů, které mezi sebou udržují napětí a které spolu komunikují prostřednictvím proudů iontů. Tímto způsobem je možné zpracovat a uchovat informaci. Je to nicméně relativně nákladný způsob. Mozek má výkon 30W. Na co je tato energie spotřebována? Mezi vnitřním a vnějším prostředím buněk je udržováno napětí, kterého se využívá při přenosu akčního potenciálu. Za tímto účelem existuje v buňkách protein, který se jmenuje sodnodraselná ATPáza a při rozštěpení ATP z buňky transportuje o něco víc kladných iontů než dovnitř. Pokud chceme konat mechanickou práci a myslet, potřebujeme nějakou zásobu ATP, který si můžeme vyrobit několika způsoby.

Můžeme rozštěpit nějaký cukr, který projde relativně složitou řadou reakcí na jejímž konci vyrobíme ATP. Jiným způsobem štěpíme tuky, nicméně ve finále získáme zase ATP. Stejně tak jsme schopni metabolizovat energii Shambally. Co to vlastně je energie Shambally? Jde o energii jemněhmotných světelných bytostí páté dimenze.

Trávení obecně začíná ještě předtím, než se ten který zdroj energie dostane do našeho těla. Pokud vidíme a cítíme potravu, v těle se odehraje celá řada procesů, které nakopnou metabolismus a změní naše chování. Začneme mimo jiné produkovat enzymy, které částečně natráví cukry už v ústech. (V praxi se změna chování může projevit třeba tak, že se mluvčí na tiskové konferenci vrhne do davu novinářů, protože měl pocit, že zahlédl v nějakém saku lahvičku s kondenzovaným astrálním světlem.) Pokud naše jemněhmotné receptory (v odborné literatuře můžete narazit na termín LDR - Low density receptors) zaznamenají přítomnost energie Shambally, spustí se řada biologických procesů. Tyto receptory vyšlou akční potenciál do thalamu, odkud je signál přeposlán do vyšších korových center a hlavně do hypofýzy, která prostřednictvím auronliberinu (ARL) stimuluje vyplavování SPSH (Shamballa proximity stimulating hormone) z neurohypofýzy. Tento hormon se váže na receptory v endokardu, tedy na specializované buňky srdeční čakry, kde spustí produkci transkripčních faktorů, které dále stimulují výrobu specifických enzymů pro vychytávání energie Shambally. Tyto enzymy jsou relativně podobné, i když se 12D shambaláza mírně liší od shambálázy 1024 a 3110. Všechny jsou nicméně schopny vázat molekuly porfyrinu jak nedávno zjistil Prof. Doc. RNDr. PUDr.*1 Mudr. et Mudr. Gordon Ashtar Sheran  PhD. Th.D. CSc. OMG. WtF. Do těchto porfyrinových komplexů jsou začleněny titaničité kationty. Celé komplexy jsou pak shambalázamy udržovány právě v takové vzájemné konformaci, aby ta která energie Shambally (1024, 2002, 3110, 12D) rezonovala. V tuto chvíli již můžou nastoupit shambacyty, které se specializují na kondenzaci a skladování rezonujících kvant energie shambally.

Shambacyty mají schopnost diapedézy (prostupují endotelem) a pohybují se proti koncentračnímu gradientu pozitivní energie (viz dále). Když se dostanou do žaludku, jsou shambacyty degradovány a nestabilní energie Shambally se dostane do kontaktu s žaludečním kyselým prostředím, tedy s pozitivní energií. Žaludeční kyselé prostředí je způsobeno přítomností kyseliny chlorovodíkové, tedy přítomností látky, která velmi ráda odštěpí proton- kladně, nebo také pozitivně nabitý proton. Pozitivní proton poté tvoří s vodou hydroxoniové kationty (H3O)+, tj. pozitivní energii. Analogicky je bazické prostředí energií negativní. Všimněte si prosím, že pokud chceme exaktně měřit jak je prostředí esteticky hodnotné, stačí nám indikátorové pH papírky nebo lépe pH meter (proutkaři samozřejmě měří pH, tedy energii pomocí virgule). Energie Shambally se po reakci s (H3O)+, přemění na stabilnější tzv. Shambalický komplex, který je nicméně stále velmi energeticky bohatý, obsahuje od 736,0 do neuvěřitelných 7315 J/µmol ≈ 7 GJ/mol ≈  76 keV (pro shamballu 1024 respektive 3110).

Shambalický komplex je následně resorbován v proximálním duodenu. Míru resorpce ovlivňuje SPHEBH (superpowered high energy boosting hormone) sekretován kůrou nadledvin. Shambalický komplex je dále řadou specializovaných transportních buněk dopraven do jater, kde probíhá tzv. shambalýza. A v tuto chvíli narážíme na hlavní přednost energie Shambally. Shambalýza totiž probíhá anaerobně. K jejímu rozštěpení není potřeba kyslík! V celé metabolické dráze vyžaduje pouze žaludeční pozitivní energii.

Shambalýza je relativně složitý proces, nicméně neuškodí, když si dnes alespoň naznačíme, že je shambalický komplex postupně rozštěpen α, β-1, 8-oxometashambalázou na velkou a malou podjednotku, které se již sekretují do krve. Velká a malá podjednotka je pak absorbována třeba svalovými buňkami, kde v sarkoplazmě probíhá finální Ashtarův cyklus. V tom se opět nachází řada enzymů, která používá malou podjednotku jako transportní složku energie pro přesun mezi meziprodukty cyklu a poly-Ω2-aminoacyltercplastoquinonedodekathionitrylshamb-ATPsyntázou, což je enzym, který, jak název napovídá, je schopný syntetizovat ATP. Připomeňme si, že ATP potřebujeme například ke svalové kontrakci.

Doteď jsme se bavili hlavně o metabolismu energie Shambally. Jaký má ale vliv na naši psychiku? Energie Shambally, jak si ukážeme, je nebezpečná. Již jsem zmínil sekreci SPSH (shamballa proximity stimulating hormone). Tento hormon se dále uplatňuje v limbickém systému. V amygdale se totiž váže na Phelpsovo tělísko (podle Freda Phelpse). Po navázání se začne syntetizovat řada hormonů, mezi nimiž stojí za zmínku RSH, BGH & BBH, GLaBH, CIH *2, jejihž funkce jsou komplementárně propojeny a navzájem se jejich efekt amplifikuje. Je zajímavé, že Phelpsovo tělísko se u člověka vyvinulo relativně nedávno v rámci fylogeneze. A zcela určitě je unikátní v říši animalia. Závěry některých paleoantropologických výzkumů naznačují, že tělísko vzniklo u moderního člověka (homo sapiens sapiens) jako reakce na příliš rychlý vývoj vyšších kognitivních funkcí. Je to vlastně antagonista procesu sapientace.

Například BGH (Bullshit generating hormone) se váže na receptory astrocytů v prefrontálním kortexu, které začnou produkovat transkripční faktor. Tento transkripční faktor spustí tvorbu enzymů "Bullshit generáza." Bullshit generáza je energeticky nenáročný protein. Je to mimochodem jediný známý objekt ve vesmíru, který pracuje se zápornou entropií. Neurologové se proto domnívají, že spontánní charakter Bullshit generázy je důvod, proč se tolik síří v populaci. Bullshit generáza má pochopitelně řadu podtypů. Nejčastěji narazíme na γ-amino Bullshit generázu. Ta je poté schopná měnit efekt receptorů na postsynaptické membráně a to zcela náhodně, což způsobí, že jedinec spontánně produkuje irelevantní až nesmyslné myšlenky. Efekt tohoto hormonu je doplňován RSH (Reason suppressive hormone), který inhibuje zpětnou negativní kognitivní vazbu.

Hormony z Phelpsova tělíska jsou velmi zajímavé, neboť nám pomohou vysvětlit jinak zdánlivě těžko pochopitelné lidské chování. Podobně jako Vlada se snažím nějakou dobu porozumět různým behaviorálním anomáliím a vypadá to, že pochopení Phelpsova tělíska je revolucí v oblasti psychologie a neurověd. Musíme si uvědomit, že někteří lidé čerpají energii Shambally téměř podvědomě a většina z nich si není vědoma účinků této návykové energie. Nemůžeme jim proto mít za zlé, že podléhají působení těchto vysoce návykových hormonů. Uvědomte si prosím, že lidé závislí na těchto působcích musí vyhledat odbornou pomoc a vy je proto prosím nasměrujte správným směrem. Třeba tak, že je necháte přečíst tento odborný článek.*3 Je samozřejmě rovněž potřeba, aby se tento článek šířil i do odborných kruhů, což autorovi zajistí zpětnou vazbu. Autor si pak bude moci uvědomit, zda nějakou skutečnost neopomněl či nepodložil dostatkem argumentů a důkazů.
Autorem článku je soubor atomů, o kterém jemu podobné soubory občas referují jako o Davidovi. Tyto soubory jsou uspořádány velmi složitě. Dokonce tak složitě, že jsou (některé z nich) schopné vyprodukovat myšlenku. Taková myšlenka může být straktní, ale i abstraktní a není náhodou, že právě abstraktní myšlenka často není pravdivá. Popřípadě může být pravdivostně negativní s přihlédnutím ke kvantové charakteristice pravdivostní funkce (negativní pravdivost se nachází v superpozici). Nyní jste Vy, vážení čtenáři o krok blíž k pochopení jinak zcela běžně abstrahované energie Shambally. Pokud máte k tématu co říci, zanechte tu po sobě kritický, hluboký a inspirativní komentář, který je v co nejvyšší míře očištěn o efekt Bullshit generázy a RSH (viz*2).
*1 PUDr. = Posunovač u dráhy

*2 Reason suppressive hormone, Bullshit generating hormone & bullshit believing hormone, God loving and believing hormone, Catholicism inclination hormone a řada dalších *4.

*3 V případě, že je jedinec vystaven těmto látkám po delší dobu, většinou již trpí ARDS (acquired reason deficiency syndrome) a jakékoliv snažení bývá promarněným časem. Tento syndrom má i dědičnou verzi. Jde o IRDS (inherent reason deficiency syndrome), který má gen na q raménkách 16. chromozomu. Dědí se tedy autozomálně a recesivně.

*4 Mezi dalšími hormony Phelpsova tělíska je třeba zmínit řadu kognitivně supresivních hormonů, které způsobují, že jedinec nevyžaduje žádný hmatatelný, často ani existující podklad pro svá tvrzení. Kognitivně supresivní hormony mají synergistu, který podporuje specifické části prefrontálního kortexu zodpovědné za racionalizace. Součástí řady kognitivně supresivních hormonů je CPH (central paralizing hormone), který využívá nervové jedy v oblasti dorzálního hipokampu (tedy v centru paměti) ve chvíli, kdy je racionálně napaden soubor jedincových hodnot.


Související články: 

Molekulární imbalance
What the Fuck! Do we know!?
Konečný protidůkaz
Modernizační filozofické úvahy
Slintající idioti


14 komentářů:

 1. Jaroslav Hašek by to napsal čtivě. První blog od Vás, který jsem nedočetl. Děkuji za ty předešlé. Váš věrný čtenář. Radek

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte pravdu, vědecké práce se vždy vyznačují jistou mírou suchopárnosti, bez ohledu na to, kdo je napsal.

   Smazat
  2. Není to zas tak dlouhé. Ve škole jsem četl delší a suchopárnější texty.
   Když už jsem u té školy, tak nejhorší a nejnudnější, text co jsem musel kdy číst, byla Babička - taková přesladká říkanka, něco jak dnešní telenovely, brr...

   Smazat
 2. Dobrý den. Stále mi vrtá v hlavě tento článek. Mám Vás za chytrého člověka a myslel jsem, že tento článek je vtip. Z Vaší odpovědi vyplývá, že to asi myslíte vážně. Pokud se jedná o tu samou energii, kterou popisují tyto odkazy http://www.olgabufkova.cz/Zasvěcování%20do%20energií/Shamballa%201024
  nebo http://www.lecitelstvi-shamballa.cz/shamballa/, tak se vám podařilo dostat na úroveň profesora Halíka,
  který vášnivě obhajuje víru v boha a dělá si srandu z lidí, kteří věří v astrologii. Tedy je to vtip, nebo to myslíte vážně. Radek

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den Radku, především je třeba zdůraznit fakt, že Vlada není autorem článku. Nudné úvodní informace, které mají být jakýmsi "vocode" zřejmě odradily řadu čtenářů od čtení následujících. Obsahem těch následujících informací je mimo jiné poslední odstavec a detailní vysvětlivky ke zkratkám, apod. Právě tyto informace by Vás mohly posunout směrek k odpovědi na Vaši otázku, tedy zda to myslím vážně. V "procesu" získávání odpovědi na tuto otázku mohu doporučit google. Tímto způsobem si můžete velmi rychle ověřit, že jsem si žádné informace v článku neupravil, nepřimyslel a tedy, že je vše založeno na ověřitelných faktech (už po ověření několika náhodně vybraných faktů budete k odpovědi velmi blízko). Přesně tak, jak v článku implicitně uvádím. A ano, odkazy, které zde uvádíte skutečně odkazují na tu samou energii shambally, o které pojednává článek. David

   Smazat
 3. Můžete mě prosím zasvětit do pojmu. Jde o energii jemněhmotných světelných bytostí páté dimenze. Hledal jsem o co jede a našel vysvětlení tady: http://www.amiresah.cz/jak_vnimat_svet_jemnehmotnych_bytosti.htm
  Také si myslíte, že jde o klekánice, jezinky, vodníky, bludičky a jiné podobné bytosti? Radek

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dobrá otázka Radku, děkuji za ni. Jemněhmotné světelné bytosti jsou pochopitelně metaforou. Příklady, které zde uvádíte společně s bohem (bohy), rusalkou, vílou, duchem, létajícím špagetovým monstrem, neviditelným růžovým jednorožcem a řadou dalších "bytostí" jsou produktem lidských mozků. Nic takového samozřejmě nikdy neexistovalo a neexistuje. Co se důvěryhodnosti výše uvedených myšlenek týče, jsou všechny více či méně ekvivalentní. V tomto článku shodou okolností nabízím vysvětlení původu těchto nesmyslů.
   Dále zde naopak konkretizuji jinak často abstrahovanou energii shambally. Uvádím zde hlavně interakce s lidským tělem, jednoduše proto, že jde o oblast mého zájmu. Energii shambally samozřejmě můžeme zkoumat také pomocí fyzikálních metod. Energie shambally mají různé vlnové délky a tedy různou energii. Jejich chování popisuje následující rovnice:
   iψt = −½ψxx + V(x)ψ + κ|ψ|2ψ
   Spojitost s pátou dimenzí? Na začátku článku jsem psal, že energie shambally spadá do kategorie multidimenzionálních fenoménů. Náš vesmír má čtyři dimenze- tři prostorové, jednu časovou (protože Einstein). Zmiňovaná energie zasahuje až do páté dimenze, právě podle uvedené rovnice.
   Dále, enzymy, které s energií shamballou pracují můžeme podrobit detailní analýze. Známe geny, ze kterých se ony proteiny syntetizují (Bullshit generáza má "protein coding genes" na p raménkách 7. chromozomu). Právě bullshit generáza byla jako první sekvenována. Máme emisní spektra výše zmíněných enzymů, potažmo trojrozměrný model "Bullshit generázy" (viz vysvětlivky výše) a několika dalších. Snažím se tu pouze říct, že k energii shambally můžeme přistupovat vědecky. Pokud budete mít nějaké další otázky, velmi rád na ně odpovím.

   Smazat
  2. Hele Urinas, dimenze bohužel (bohužel pro tebe :-) nejsou jen čtyři. Jinak máš ale naprostou pravdu, že pro tento vesmír 4, ale záleží na úhlu pohledu, protože tento vesmír je spjat s mnoha dalšími energiemi, které jdou mimo čas a prostor. Ale to asi tvůj mozeček zaklíněný a zablokovaný v materialistické víře nepobere?!

   Smazat
 4. Zdravím,
  tak jsem se snažila přečít......fakt snažila......Pudr. Aštar je ostatně prý můj přítel, ale abych neklamala, možná to byl jen jeho kolega, který mi (přes jednoho z jeho s ním spolupracujících pozemských kolegů), předal "kart" .....a už si nepamatuji detaily. Jen se mi to právě připomělo....hluboká minulost. Také se mi naplno připomělo, proč jsem asi nebyla schopna vychodit VŠ. Tak na tohle fakt nemám!!!

  OdpovědětSmazat
 5. zaujímavý článok - myslím, že vlastnú filozofiu máte premyslenú (niektoré pasáže sú mimoriadne úsmevné :D bulšitáza a pod. :D)

  OdpovědětSmazat
 6. Je tu ešte niekto?��ja mám pochopenie pre ten článok aj keď som si ináč vysvetľoval to dobre od zlého ale v princípe to iste.. a zdá sa mi neuveriteľne že toto niekto chápe

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A keď ste chceli počuť silnú myšlienku tak by som povedal že čas neexistuje a spravili si ho sami ľudia len ako take vodítko a nič viac

   Smazat
 7. Lide vytvorili jen jednotku casu...-) cas je relativni pojem. Neexistuje zadne "ted"pro cely vesmir...

  OdpovědětSmazat
 8. Peter Drozda neznamena, ze necemu nerozumis a nebo nechapes ze to nemuze byt mozne..lidska arogance a omezene vedomi to je problem...prepač

  OdpovědětSmazat